หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสุจิตร อุตรมาตย์
Suchit Uttarmart


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 3520 (ภายใน)
อีเมล์ : suchit.u@ubu.ac.th, bee.su@hotmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร, 2550.
  • ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน), วิทยาลัยครูเลย จังหวัดเลย, 2534.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP