หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รอบรองชนะเลิศ ปีที่ 16 UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2024 โดยมี ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 โดย คณะเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์ดำเนินการแข่งขันระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคัดเลือกผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินการคัดเลือกจำนวน 3 ทีม ของระดับภูมิภาค เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ FoSTAT Food Innovation Asia 2024 (197 ภาพ)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค (Biofloc) ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะให้การต้อนรับ, 26 เมษายน 2567 (36 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 (UBU–FoSTAT Food Innovation Contest 2024) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบคัดเลือกแบบ online ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนวิชาการ และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปร่วมเป็นคณะกรรมการติดสิน และคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป (32 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr. Khamsavang Sombounkhanh ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (Champasak Agriculture and Forestry College) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอรายงานความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2567 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงต่างประเทศในการพัฒนาด้านวิชาการแก่อาจารยของวิทยาลัยฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ การสร้างศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบัน อาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯจำนวน 2 คนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าสาขาประมงจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานภายใต้โครงอาสาสมัครเพื่อนไทย กระทรวงต่างประเทศ (42 ภาพ)


คณะผู้ส่งออกข้าว จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และในการนี้ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนทานสภาพเครียดหลายลักษณะรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิกฤตเพื่อพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฯ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2566 (59 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนจากสมาชิก 8 ประเทศของกลุ่ม BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ที่เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค” ซึ่งดำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกลุ่มอินเดียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบการดูงานด้านฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมฟาร์มอัจฉริยะดังต่อไปนี้ การปลูปมะเขือเทศเชอรี่อุบลสวีทในโรงเรือนและควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ การเลี้ยงปลาดุกในระบบไบโอฟลอคควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ และรูปแบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มศรีไคออแกนิค บ้านโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 7-8 กันยายน 2566 (86 ภาพ)


อาจารย์สาขาประมง ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และ ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตอาหารปลาและอาหารกุ้งโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน สปป.ลาวระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2566 โดยได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (88 ภาพ)


อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสะอาด ผศ.ดร.ชุติมา ทองแก้ว และ ดร.วชิรพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์แปรรูปอาหารและการแปรรูปผลไม้ ให้แก่ อาจารย์และบุคลากรของศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน สปป.ลาวระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม- 2กันยายน 2566 โดยได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (46 ภาพ)


พิธีมอบส่งมอบโครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 18 สิงหาคม 25566 (32 ภาพ)


รองศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้าน (IFRIDC) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ (keynote speaker) บรรยายในหัวเรื่อง “การพัฒนา Active Packaging สำหรับผลิตผลสดของไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ. ขอนแก่น (6 ภาพ)


ผลผลิตปลาซิวหางแดงจากโครงการ “การผลิตปลาซิวหางแดงสู่การผลิตเชิงพาณิชย์” โดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่ “Research Utilization” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ในช่วงวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 (5 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17 การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก (Research and Innovation in a Changing World), 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (56 ภาพ)


Miss Sokchea Vong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) ได้รางวัล "ระดับดี" การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มเรื่องโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง Sokchea Vong, Ruangyote Pilajun, Areerat Lunpha, Chittraporn Yeanpet. 2023. In vitro kinetic of gas production and degradability of cassava stem treated with various substances การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (9 ภาพ)


ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เชิญอาจารย์ นักวิจัยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในด้านวิจัยและบริการวิชาการ เช้าเวลา 09.30-11.30 น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. ที่คณะเภสัชศาสตร์ (12 ภาพ)


รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมดูงาน "THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ณ อาคารจัดแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ ร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอาหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองพร้อมเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในราชอาณาจักรกัมพูชา” สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (8 ภาพ)


Total 256 Record : 18 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>