หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
Prof. Tuanthong Jutagate, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353545, 2154
อีเมล์ : tuantong.j@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Fisheries Biology), Deakin University Victoria, Australia, 2002.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2537.
งานบริหาร
 • 2566: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2561: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2560: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : Trawl Fisheries in the Gulf of Thailand: Vulnerability Assessment and Trend Analysis of the Fish Landings
 • 2566 : Growth and competitions of the Australian red-claw crayfish, Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) in Thailand: the experimental approaches
 • 2565 : Evolution of the food web in Bandon Bay, the Gulf of Thailand: Ten years of the blue swimming crab stocking program
 • 2565 : Feeding and Trophic Interaction of Fishes in a Newly Impounded Irrigation Reservoir in the Central Plain of Thailand
 • 2565 : Spatio-temporal variation in fish diversity and assemblage patterns in the Lower Tapee River, Southern Thailand
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2559 : Freshwater fish diversity in Thailand and the challenges on its prosperity due to river damming , วารสาร Nakano S. (ed.) "Aquatic Biodiversity Conservation and Ecosystem Services, Ecological Research Monographs, pp. 31-39, Springer, Berlin.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ(ใหม่), เรื่อง Guideline for Better Practices in Fish Enhancement Devices
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Prior Consultation for the Proposed Sanakham Hydropower Project
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Luang Prabang Hydropower Project
 • 2561 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower Mekong Basin

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง Fisheries Improvement Program in Thailand at Barcelona Seafood Expo
 • 2566 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง Best practices for fish enhancing devices (FEDs)
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง Academic writing for JFE journal
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำอิง
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Culture-based fisheries in Asia-Pacific
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง รองศาสตราจารย์ มทร อีสาน 1 ราย
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Heliyon
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Regional Studies in Marine Science
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Journal Water
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ็Higher Education in the Disruptive Era
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP