English Language สายด่วนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ โทรศัพท์ 045-353528 อีเมล์ narinthorn.b@ubu.ac.th                                                                                                                                                                  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาคน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                  คนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร พัฒนาประเทศ สู่เกษตร 4.0  
6.jpg
  menu tree menu tree
<<     November 2019     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 0 events 
ปฏิทินกิจกรรม
วิดีโอแนะนำภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาพืชไร่
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาสัตวศาสตร์
สาขาประมง
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
เสียงพี่บัณทิต เล่าสู่น้องฟัง
คุณไพบูลย์ แก้วพวงดี ปธ.บริหาร บ. ยู-อโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง, ศิษย์เก่าชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณวิวัฒน์ คล้ายแก้ว หัวหน่วย ธกส. อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณภานุวัฒน์ ศรีมูล บริษัท ยูอโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง ศิษย์เก่า ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
สัมภาษณ์ คุณยงยุทธ์ แดนพันธ์ ปธ.บริษัท VR Agro มหาสารคาม ศิษย์เก่า รุ่น 12 ชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
พี่บัณฑิตชวนน้องเรียนเกษตร
ณัฐกฤตา วงศ์ใหญ่ ศิษย์เก่าประมง ซึ่งได้ทุนเรียน AIT และทำงานที่ต่างประเทศ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
ว่าที่ร้อยตรีนุกูล อริกุล ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาคณบดีสาขาการเกษตร
TQF: การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

 

 

useronline

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน"

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์: หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 พฤศจิกายน 2562 visited (32)
รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์งาและนักศึกษาสาขาพืชไร่ แพ็คเมล็ดพันธุ์งาดำจำนวน1,000 ถุงและ มอบให้ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอันดับต่อไป, 30 ตุลาคม 2562 visited (108)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิมยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาประมง ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดาจำนวน 15000 ตัวให้ตัวแทนชาวบ้านบ้งมั่ง ต โพธิ์ใหญ่ อ วารินชำราบ จ อุบล บ้านบ้งมั่งได้ถูกน้ำท่วมที่นาและบ่อปลาเสียหายจำนวนมาก visited (68)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1/2), 5 กันยายน 2562
More..

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลา

Previous Next
aggie QR code
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.agri.ubu.ac.th
aseanthailand QR code
สมาคมอาเซียนประเทศไทย www.aseanthailand.org
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ