หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกป่า"รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์", [อ่านแล้ว 498 ครั้ง], 31/07/2017 09:20 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรม 27 ปี ม.อุบลฯ, [อ่านแล้ว 403 ครั้ง], 24/07/2017 03:21 PM
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ Organic Symposium 2017, [อ่านแล้ว 426 ครั้ง], 24/07/2017 01:51 PM
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 24/07/2017 01:44 PM
ประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 387 ครั้ง], 21/07/2017 10:27 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์, [อ่านแล้ว 418 ครั้ง], 20/07/2017 02:15 PM
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองระหว่างหน่วยงานในวันสถาปนามหาวิทยาลัย, [อ่านแล้ว 410 ครั้ง], 18/07/2017 09:59 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 เรื่อง, [อ่านแล้ว 376 ครั้ง], 18/07/2017 09:50 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 6, [อ่านแล้ว 433 ครั้ง], 18/07/2017 09:48 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, [อ่านแล้ว 377 ครั้ง], 18/07/2017 09:45 AM
อบรมเรื่อง "ใช้สถิติอย่างไร.... งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ", [อ่านแล้ว 429 ครั้ง], 12/07/2017 10:06 AM
กำหนดการออกให้บริการ "ไอทีคลินิก สัญจร", [อ่านแล้ว 422 ครั้ง], 5/07/2017 08:59 AM
ขอเชิญทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, [อ่านแล้ว 393 ครั้ง], 3/07/2017 10:06 AM
ขอเชิญระดมความคิดเห็น reprofile การผลิตบัณฑิต ประเด็นความซ้ำซ้อนของหลักสูตร, [อ่านแล้ว 407 ครั้ง], 3/07/2017 09:26 AM
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้าานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพให้กับบุคลากรด้านการศึกษา, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 27/06/2017 02:52 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์, [อ่านแล้ว 478 ครั้ง], 27/06/2017 02:49 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 399 ครั้ง], 27/06/2017 02:48 PM
งดบริการระบบเครือข่ายหลักและอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นการชั่่วคราว, [อ่านแล้ว 482 ครั้ง], 7/03/2017 01:03 PM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34, [อ่านแล้ว 932 ครั้ง], 18/11/2016 09:05 AM
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, [อ่านแล้ว 636 ครั้ง], 8/11/2016 09:46 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP