หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน30 เรื่อง, [อ่านแล้ว 474 ครั้ง], 24/08/2017 09:28 AM
ขอเชิญร่วมอบรม "การบริหารจัดการเวลาและการสื่อสารของบัณฑิตศึกษาศตวรรษที่ 21", [อ่านแล้ว 465 ครั้ง], 23/08/2017 10:02 AM
ขอเชิญร่วมโครงการอบรม "การตกแต่งภาพบุคคลด้วย Application และโปรแกรมกราฟิก", [อ่านแล้ว 448 ครั้ง], 23/08/2017 09:57 AM
สำนักวิทยบริการแจ้งงดบริการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 424 ครั้ง], 23/08/2017 09:05 AM
แจ้งงดใช้นำ้ในอาคารชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 26 ส.ค.60, [อ่านแล้ว 462 ครั้ง], 22/08/2017 03:06 PM
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำยอดเศรณี ชั่วคราว, [อ่านแล้ว 469 ครั้ง], 22/08/2017 02:25 PM
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21, [อ่านแล้ว 458 ครั้ง], 16/08/2017 09:54 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560, [อ่านแล้ว 491 ครั้ง], 16/08/2017 09:50 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 เรื่อง, [อ่านแล้ว 488 ครั้ง], 9/08/2017 11:11 AM
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว, [อ่านแล้ว 416 ครั้ง], 4/08/2017 03:22 PM
งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 479 ครั้ง], 3/08/2017 01:13 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 เรื่อง, [อ่านแล้ว 447 ครั้ง], 3/08/2017 01:11 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับภาคเอกชน , [อ่านแล้ว 508 ครั้ง], 1/08/2017 10:00 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกป่า"รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์", [อ่านแล้ว 537 ครั้ง], 31/07/2017 09:20 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรม 27 ปี ม.อุบลฯ, [อ่านแล้ว 434 ครั้ง], 24/07/2017 03:21 PM
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ Organic Symposium 2017, [อ่านแล้ว 457 ครั้ง], 24/07/2017 01:51 PM
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 421 ครั้ง], 24/07/2017 01:44 PM
ประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 415 ครั้ง], 21/07/2017 10:27 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์, [อ่านแล้ว 447 ครั้ง], 20/07/2017 02:15 PM
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองระหว่างหน่วยงานในวันสถาปนามหาวิทยาลัย, [อ่านแล้ว 443 ครั้ง], 18/07/2017 09:59 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP