หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้นเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2568, [อ่านแล้ว 59 ครั้ง], 20/06/2024 10:12 AM
ขอประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 62 ครั้ง], 17/06/2024 02:08 PM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM", [อ่านแล้ว 66 ครั้ง], 6/06/2024 11:05 AM
ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคลากรเพื่เข้ารับการพิจารณารับรางวัลทะกุจิและรางวัล Ajinomoto-TSB ประจำปี พ.ศ.2567, [อ่านแล้ว 72 ครั้ง], 6/06/2024 11:01 AM
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ครั้งที่ 2-3, [อ่านแล้ว 82 ครั้ง], 31/05/2024 11:15 AM
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต, [อ่านแล้ว 83 ครั้ง], 27/05/2024 12:14 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลที่มีความดีเด่นทางการเกษตรสถาบันที่มีผลงานดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 73 ครั้ง], 20/05/2024 10:41 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 17, [อ่านแล้ว 69 ครั้ง], 20/05/2024 10:35 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Risk-based inspection: มิติใหม่ของการตรวจสอบสินค้าตามความเสี่ยงศัตรูพืช, [อ่านแล้ว 89 ครั้ง], 20/05/2024 10:22 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 73 ครั้ง], 20/05/2024 09:55 AM
ชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector (Roadshow) ประจำปี พ.ศ.2567, [อ่านแล้ว 58 ครั้ง], 20/05/2024 09:51 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 64 ครั้ง], 14/05/2024 02:48 PM
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ สกสว.ในอนาคต, [อ่านแล้ว 55 ครั้ง], 14/05/2024 02:47 PM
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024, [อ่านแล้ว 163 ครั้ง], 23/02/2024 04:37 PM
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดและสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, [อ่านแล้ว 164 ครั้ง], 23/02/2024 04:33 PM
เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ : การจัดการและเผยแพร่เชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ, [อ่านแล้ว 145 ครั้ง], 22/02/2024 10:35 AM
ประชาสัมพันธ์งานแสดงพันธุ์พืช (Field day) ประจำปี 2567, [อ่านแล้ว 127 ครั้ง], 20/02/2024 02:27 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดวิทย์พินิจพฤกษา", [อ่านแล้ว 181 ครั้ง], 18/02/2024 02:01 PM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 29, [อ่านแล้ว 108 ครั้ง], 14/02/2024 01:20 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์", [อ่านแล้ว 114 ครั้ง], 8/02/2024 03:24 PM
Total 1098 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP