หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญบริจาคโลหิต, [อ่านแล้ว 441 ครั้ง], 24/09/2018 10:26 AM
เผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์, [อ่านแล้ว 415 ครั้ง], 21/09/2018 11:41 AM
อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 21/09/2018 10:53 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 436 ครั้ง], 21/09/2018 10:43 AM
รายงานสถานการณืการระบาดโรคหัดภายใน ม.อบ., [อ่านแล้ว 421 ครั้ง], 19/09/2018 09:33 AM
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนเรื่อง การเรียกคืนยา Valsartan, [อ่านแล้ว 414 ครั้ง], 19/09/2018 09:27 AM
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อบ.แจ้งการปรับเบี้ยประกันภัยเพื่มจากเดิม, [อ่านแล้ว 399 ครั้ง], 19/09/2018 09:23 AM
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อบ.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, [อ่านแล้ว 409 ครั้ง], 19/09/2018 09:19 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561, [อ่านแล้ว 477 ครั้ง], 18/09/2018 09:12 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหาร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 14/09/2018 10:17 AM
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี, [อ่านแล้ว 459 ครั้ง], 14/09/2018 09:23 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, [อ่านแล้ว 389 ครั้ง], 14/09/2018 09:18 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานเครื่องวัดการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงของสาร, [อ่านแล้ว 404 ครั้ง], 14/09/2018 09:11 AM
ขอเชิญร่วมโครงการอบรม "การประยุกต์เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ สำหับงานวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และการเกษตร", [อ่านแล้ว 448 ครั้ง], 14/09/2018 09:06 AM
ขอเชิญร่วมโครงการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่นใน Generation Y, Generation Z, [อ่านแล้ว 540 ครั้ง], 10/09/2018 11:20 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ทิศทางการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 463 ครั้ง], 10/09/2018 11:10 AM
อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมัลชั่น, [อ่านแล้ว 457 ครั้ง], 10/09/2018 11:05 AM
ฝึกอบรมจำนวน 32 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 476 ครั้ง], 10/09/2018 10:59 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 418 ครั้ง], 10/09/2018 10:56 AM
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ, [อ่านแล้ว 626 ครั้ง], 30/08/2018 09:07 AM
Total 1092 Record
« Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP