หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
การจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "ฝ่าวิกฤติกับดักรายได้ด้วยนวัตกรรมเกษตรไทย", [อ่านแล้ว 428 ครั้ง], 17/05/2019 03:42 PM
ประชาสัมพันธ์การให้บริการบันทึกวีดิโอ การเรียนการสอน การนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา อาจารย์ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนรวม 4, [อ่านแล้ว 414 ครั้ง], 17/05/2019 03:32 PM
ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, [อ่านแล้ว 386 ครั้ง], 17/05/2019 11:25 AM
ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), [อ่านแล้ว 400 ครั้ง], 17/05/2019 09:53 AM
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, [อ่านแล้ว 430 ครั้ง], 17/05/2019 09:49 AM
สัมมนา "คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.), [อ่านแล้ว 361 ครั้ง], 17/05/2019 09:44 AM
เอกสารเวียน จำนวน 27 เรื่อง, [อ่านแล้ว 357 ครั้ง], 17/05/2019 09:40 AM
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 429 ครั้ง], 17/05/2019 09:05 AM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร, [อ่านแล้ว 377 ครั้ง], 16/05/2019 03:46 PM
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีฯภาคเกษตร ภาคปศุสัตว์, [อ่านแล้ว 398 ครั้ง], 16/05/2019 03:40 PM
เอกสารเวียน, [อ่านแล้ว 361 ครั้ง], 16/05/2019 03:38 PM
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีฯภาคเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, [อ่านแล้ว 384 ครั้ง], 16/05/2019 03:37 PM
ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 492 ครั้ง], 2/05/2019 10:08 AM
ขอเชิญประชุมวิชาการ, [อ่านแล้ว 471 ครั้ง], 2/05/2019 10:03 AM
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ, [อ่านแล้ว 456 ครั้ง], 2/05/2019 09:51 AM
ขอประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, [อ่านแล้ว 526 ครั้ง], 30/04/2019 04:08 PM
ขอเชิญร่วมอบรมด้านสถิติ, [อ่านแล้ว 488 ครั้ง], 30/04/2019 04:05 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 481 ครั้ง], 30/04/2019 04:02 PM
ด่วน ขอข้อมูลเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรงไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 403 ครั้ง], 29/04/2019 10:17 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนา, [อ่านแล้ว 483 ครั้ง], 26/04/2019 04:14 PM
Total 1096 Record
« Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP