หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก สัตวศาสตร์, [อ่านแล้ว 777 ครั้ง], 19/10/2015 11:38 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก พืชสวน, [อ่านแล้ว 777 ครั้ง], 19/10/2015 11:36 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกพืชไร่, [อ่านแล้ว 686 ครั้ง], 19/10/2015 11:33 AM
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 637 ครั้ง], 6/10/2015 02:33 PM
ประกาศ มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 4 ด้าน และ ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา, [อ่านแล้ว 518 ครั้ง], 5/10/2015 11:39 AM
ประกาศ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, [อ่านแล้ว 580 ครั้ง], 18/09/2015 11:06 AM
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 648 ครั้ง], 18/09/2015 11:04 AM
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 573 ครั้ง], 18/09/2015 11:02 AM
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 601 ครั้ง], 18/09/2015 10:58 AM
คำสังแต่งตังคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 574 ครั้ง], 18/09/2015 10:56 AM
ประกาศเรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์, [อ่านแล้ว 598 ครั้ง], 24/08/2015 11:40 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง, [อ่านแล้ว 634 ครั้ง], 10/08/2015 02:15 PM
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ, [อ่านแล้ว 580 ครั้ง], 10/08/2015 02:14 PM
(ด่วน) ขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยผ้าไทย, [อ่านแล้ว 766 ครั้ง], 10/08/2015 09:04 AM
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 666 ครั้ง], 27/07/2015 11:33 AM
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลยานพาหนะ, [อ่านแล้ว 572 ครั้ง], 22/07/2015 01:07 PM
แนวปฏิบัติในการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินท้านกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต้ำขั้นสูง, [อ่านแล้ว 635 ครั้ง], 21/07/2015 09:30 AM
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษาได้รับเงินเดือน, [อ่านแล้ว 576 ครั้ง], 21/07/2015 09:28 AM
ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ, [อ่านแล้ว 670 ครั้ง], 10/07/2015 09:00 AM
คำสั่ง มอบหมายภาระหน้าที่ 4 ฉบับ และคำสั่งแต่งตั้ง 1 ฉบับ, [อ่านแล้ว 561 ครั้ง], 10/07/2015 08:58 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP