หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, [อ่านแล้ว 626 ครั้ง], 24/06/2016 10:31 AM
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, [อ่านแล้ว 645 ครั้ง], 24/06/2016 10:28 AM
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง, [อ่านแล้ว 608 ครั้ง], 15/06/2016 10:28 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์, [อ่านแล้ว 665 ครั้ง], 7/06/2016 03:20 PM
ประกาศอัตราการให้บริการศูนย์เครื่องมือกลาง, [อ่านแล้ว 700 ครั้ง], 2/05/2016 03:17 PM
ประกาศเรื่อง การกำหนดค่าหน่วยกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์, [อ่านแล้ว 707 ครั้ง], 7/04/2016 09:47 AM
ประกาศ เรื่องรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557, [อ่านแล้ว 747 ครั้ง], 18/02/2016 01:28 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์, [อ่านแล้ว 814 ครั้ง], 14/02/2016 12:39 PM
คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 680 ครั้ง], 11/02/2016 11:33 AM
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 750 ครั้ง], 18/12/2015 09:12 AM
คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี, [อ่านแล้ว 764 ครั้ง], 17/12/2015 02:04 PM
ขอเชิญร่วมฟังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวลดารัตน์ ทันที, [อ่านแล้ว 881 ครั้ง], 20/10/2015 02:30 PM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง, [อ่านแล้ว 793 ครั้ง], 19/10/2015 11:40 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก สัตวศาสตร์, [อ่านแล้ว 829 ครั้ง], 19/10/2015 11:38 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก พืชสวน, [อ่านแล้ว 828 ครั้ง], 19/10/2015 11:36 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกพืชไร่, [อ่านแล้ว 741 ครั้ง], 19/10/2015 11:33 AM
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 685 ครั้ง], 6/10/2015 02:33 PM
ประกาศ มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 4 ด้าน และ ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา, [อ่านแล้ว 561 ครั้ง], 5/10/2015 11:39 AM
ประกาศ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, [อ่านแล้ว 621 ครั้ง], 18/09/2015 11:06 AM
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 701 ครั้ง], 18/09/2015 11:04 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP