หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 615 ครั้ง], 18/09/2015 11:02 AM
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 644 ครั้ง], 18/09/2015 10:58 AM
คำสังแต่งตังคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 621 ครั้ง], 18/09/2015 10:56 AM
ประกาศเรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์, [อ่านแล้ว 644 ครั้ง], 24/08/2015 11:40 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง, [อ่านแล้ว 682 ครั้ง], 10/08/2015 02:15 PM
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ, [อ่านแล้ว 629 ครั้ง], 10/08/2015 02:14 PM
(ด่วน) ขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยผ้าไทย, [อ่านแล้ว 810 ครั้ง], 10/08/2015 09:04 AM
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 719 ครั้ง], 27/07/2015 11:33 AM
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลยานพาหนะ, [อ่านแล้ว 618 ครั้ง], 22/07/2015 01:07 PM
แนวปฏิบัติในการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินท้านกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต้ำขั้นสูง, [อ่านแล้ว 690 ครั้ง], 21/07/2015 09:30 AM
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษาได้รับเงินเดือน, [อ่านแล้ว 634 ครั้ง], 21/07/2015 09:28 AM
ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ, [อ่านแล้ว 725 ครั้ง], 10/07/2015 09:00 AM
คำสั่ง มอบหมายภาระหน้าที่ 4 ฉบับ และคำสั่งแต่งตั้ง 1 ฉบับ, [อ่านแล้ว 606 ครั้ง], 10/07/2015 08:58 AM
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนฉบับใหม่, [อ่านแล้ว 730 ครั้ง], 1/07/2015 10:24 AM
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 717 ครั้ง], 1/07/2015 10:23 AM
ประกาศ ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ, [อ่านแล้ว 618 ครั้ง], 1/07/2015 09:54 AM
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย, [อ่านแล้ว 618 ครั้ง], 1/07/2015 09:53 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร์, [อ่านแล้ว 636 ครั้ง], 10/06/2015 09:59 AM
คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ, [อ่านแล้ว 597 ครั้ง], 10/06/2015 09:57 AM
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ., [อ่านแล้ว 606 ครั้ง], 10/06/2015 09:56 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP