หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 เรื่อง, [อ่านแล้ว 401 ครั้ง], 18/07/2017 09:50 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 6, [อ่านแล้ว 468 ครั้ง], 18/07/2017 09:48 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, [อ่านแล้ว 400 ครั้ง], 18/07/2017 09:45 AM
อบรมเรื่อง "ใช้สถิติอย่างไร.... งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ", [อ่านแล้ว 458 ครั้ง], 12/07/2017 10:06 AM
กำหนดการออกให้บริการ "ไอทีคลินิก สัญจร", [อ่านแล้ว 449 ครั้ง], 5/07/2017 08:59 AM
ขอเชิญทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, [อ่านแล้ว 420 ครั้ง], 3/07/2017 10:06 AM
ขอเชิญระดมความคิดเห็น reprofile การผลิตบัณฑิต ประเด็นความซ้ำซ้อนของหลักสูตร, [อ่านแล้ว 438 ครั้ง], 3/07/2017 09:26 AM
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้าานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพให้กับบุคลากรด้านการศึกษา, [อ่านแล้ว 428 ครั้ง], 27/06/2017 02:52 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์, [อ่านแล้ว 517 ครั้ง], 27/06/2017 02:49 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 425 ครั้ง], 27/06/2017 02:48 PM
งดบริการระบบเครือข่ายหลักและอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นการชั่่วคราว, [อ่านแล้ว 509 ครั้ง], 7/03/2017 01:03 PM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34, [อ่านแล้ว 968 ครั้ง], 18/11/2016 09:05 AM
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, [อ่านแล้ว 667 ครั้ง], 8/11/2016 09:46 AM
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกกษาระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559, [อ่านแล้ว 762 ครั้ง], 30/08/2016 04:34 PM
าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559, [อ่านแล้ว 723 ครั้ง], 30/08/2016 04:28 PM
ประกาศการกำหนดภาระงาน ฯ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ , [อ่านแล้ว 815 ครั้ง], 23/08/2016 09:42 AM
ระเบียบว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ.2559, [อ่านแล้ว 686 ครั้ง], 10/08/2016 02:23 PM
ประกาศเรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน, [อ่านแล้ว 657 ครั้ง], 4/08/2016 11:14 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 700 ครั้ง], 26/07/2016 09:20 AM
ประกาศเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน, [อ่านแล้ว 575 ครั้ง], 4/07/2016 11:03 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP