หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
สวทช.ขอความอนุเคราะห์อาจารย์์ตอบแบบสอบถาม, [อ่านแล้ว 424 ครั้ง], 30/05/2019 09:34 AM
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์์, [อ่านแล้ว 454 ครั้ง], 28/05/2019 11:17 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 515 ครั้ง], 28/05/2019 10:27 AM
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ, [อ่านแล้ว 544 ครั้ง], 28/05/2019 10:24 AM
ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร, [อ่านแล้ว 488 ครั้ง], 28/05/2019 10:21 AM
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ " รุ่นที่ 10, [อ่านแล้ว 387 ครั้ง], 23/05/2019 10:04 AM
แจ้งการปิดให้บริการ, [อ่านแล้ว 370 ครั้ง], 23/05/2019 09:57 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 382 ครั้ง], 23/05/2019 09:37 AM
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการ, [อ่านแล้ว 393 ครั้ง], 23/05/2019 09:35 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความเห็นรต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง พืชสมุนไพแห้ง เล่ม 3: ประเภทดอกและพืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 4: ประเภทผลและเมล็ด, [อ่านแล้ว 418 ครั้ง], 22/05/2019 02:48 PM
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดานางพยอม บุญมั่น, [อ่านแล้ว 412 ครั้ง], 22/05/2019 11:46 AM
การจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "ฝ่าวิกฤติกับดักรายได้ด้วยนวัตกรรมเกษตรไทย", [อ่านแล้ว 423 ครั้ง], 17/05/2019 03:42 PM
ประชาสัมพันธ์การให้บริการบันทึกวีดิโอ การเรียนการสอน การนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา อาจารย์ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนรวม 4, [อ่านแล้ว 409 ครั้ง], 17/05/2019 03:32 PM
ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, [อ่านแล้ว 382 ครั้ง], 17/05/2019 11:25 AM
ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 17/05/2019 09:53 AM
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, [อ่านแล้ว 426 ครั้ง], 17/05/2019 09:49 AM
สัมมนา "คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.), [อ่านแล้ว 358 ครั้ง], 17/05/2019 09:44 AM
เอกสารเวียน จำนวน 27 เรื่อง, [อ่านแล้ว 353 ครั้ง], 17/05/2019 09:40 AM
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 424 ครั้ง], 17/05/2019 09:05 AM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร, [อ่านแล้ว 372 ครั้ง], 16/05/2019 03:46 PM
Total 1087 Record
« Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP