หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024, [อ่านแล้ว 5 ครั้ง], 23/02/2024 04:37 PM
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดและสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, [อ่านแล้ว 6 ครั้ง], 23/02/2024 04:33 PM
เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ : การจัดการและเผยแพร่เชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ, [อ่านแล้ว 9 ครั้ง], 22/02/2024 10:35 AM
ประชาสัมพันธ์งานแสดงพันธุ์พืช (Field day) ประจำปี 2567, [อ่านแล้ว 8 ครั้ง], 20/02/2024 02:27 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดวิทย์พินิจพฤกษา", [อ่านแล้ว 10 ครั้ง], 18/02/2024 02:01 PM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 29, [อ่านแล้ว 14 ครั้ง], 14/02/2024 01:20 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์", [อ่านแล้ว 15 ครั้ง], 8/02/2024 03:24 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์, [อ่านแล้ว 12 ครั้ง], 8/02/2024 03:20 PM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม, [อ่านแล้ว 10 ครั้ง], 8/02/2024 09:50 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 86 ครั้ง], 8/12/2023 09:31 AM
ประชุาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ, [อ่านแล้ว 72 ครั้ง], 8/12/2023 09:29 AM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ, [อ่านแล้ว 65 ครั้ง], 7/12/2023 04:37 PM
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี_ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี , [อ่านแล้ว 102 ครั้ง], 17/11/2023 10:24 AM
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี_ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี , [อ่านแล้ว 67 ครั้ง], 17/11/2023 10:24 AM
ประชาสัมพันธ์งาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14, [อ่านแล้ว 110 ครั้ง], 6/11/2023 11:12 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8", [อ่านแล้ว 140 ครั้ง], 6/11/2023 11:08 AM
ขอประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 116 ครั้ง], 24/10/2023 01:20 PM
ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 12 th The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024), [อ่านแล้ว 116 ครั้ง], 24/10/2023 11:34 AM
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, [อ่านแล้ว 82 ครั้ง], 19/10/2023 05:49 PM
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 78 ครั้ง], 19/10/2023 05:45 PM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP