หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน), [อ่านแล้ว 379 ครั้ง], 29/10/2018 10:11 AM
อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ, [อ่านแล้ว 410 ครั้ง], 29/10/2018 10:06 AM
อบรมนักวิจัย หัวข้อนวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่, [อ่านแล้ว 387 ครั้ง], 29/10/2018 10:02 AM
ประชาสัมพันธ์การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 384 ครั้ง], 29/10/2018 09:53 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย R, [อ่านแล้ว 367 ครั้ง], 29/10/2018 09:42 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 394 ครั้ง], 29/10/2018 09:35 AM
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 422 ครั้ง], 29/10/2018 09:27 AM
ขอเชิญฝึกอบรมเรื่อง การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นที่ 10, [อ่านแล้ว 426 ครั้ง], 22/10/2018 09:44 AM
ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์, [อ่านแล้ว 479 ครั้ง], 22/10/2018 09:38 AM
ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุย, [อ่านแล้ว 385 ครั้ง], 18/10/2018 11:35 AM
ขอเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล, [อ่านแล้ว 403 ครั้ง], 18/10/2018 11:30 AM
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 16/10/2018 01:25 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น 4-5, [อ่านแล้ว 401 ครั้ง], 16/10/2018 11:56 AM
ขอเชิญร่วมประกวดสวน, [อ่านแล้ว 363 ครั้ง], 16/10/2018 11:52 AM
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ.ควาาเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 354 ครั้ง], 16/10/2018 11:47 AM
รับสมัครวิทยากรผู้ช่วยโครงการฯ, [อ่านแล้ว 445 ครั้ง], 10/10/2018 09:57 AM
สหกรณ์ออมทรัพย์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 404 ครั้ง], 8/10/2018 03:25 PM
ขอเชิญร่วมกิจกรรม, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 8/10/2018 03:20 PM
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์, [อ่านแล้ว 413 ครั้ง], 4/10/2018 10:40 AM
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด, [อ่านแล้ว 383 ครั้ง], 2/10/2018 01:48 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP