หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญร่วมสัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 4", [อ่านแล้ว 481 ครั้ง], 7/11/2018 02:59 PM
อบรมเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม, [อ่านแล้ว 440 ครั้ง], 6/11/2018 10:59 AM
อบรมประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 399 ครั้ง], 6/11/2018 10:54 AM
โครงการพัฒนาคณภาพชีวิตเพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์, [อ่านแล้ว 432 ครั้ง], 6/11/2018 10:40 AM
ประชุมวิชาการ หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0 The innovation for agriculture 4.0W, [อ่านแล้ว 400 ครั้ง], 2/11/2018 03:04 PM
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 13, [อ่านแล้ว 411 ครั้ง], 2/11/2018 02:56 PM
งดใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 2/11/2018 02:52 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 427 ครั้ง], 2/11/2018 02:47 PM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ, [อ่านแล้ว 421 ครั้ง], 2/11/2018 02:45 PM
ขอเชิญร่วมอบรมจำนวน 7 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 419 ครั้ง], 2/11/2018 02:39 PM
ขอเชิญร่วมอบรม 8หลักสูตร, [อ่านแล้ว 467 ครั้ง], 2/11/2018 02:36 PM
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน), [อ่านแล้ว 399 ครั้ง], 29/10/2018 10:11 AM
อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ, [อ่านแล้ว 432 ครั้ง], 29/10/2018 10:06 AM
อบรมนักวิจัย หัวข้อนวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่, [อ่านแล้ว 409 ครั้ง], 29/10/2018 10:02 AM
ประชาสัมพันธ์การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 407 ครั้ง], 29/10/2018 09:53 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย R, [อ่านแล้ว 392 ครั้ง], 29/10/2018 09:42 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 417 ครั้ง], 29/10/2018 09:35 AM
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 455 ครั้ง], 29/10/2018 09:27 AM
ขอเชิญฝึกอบรมเรื่อง การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นที่ 10, [อ่านแล้ว 447 ครั้ง], 22/10/2018 09:44 AM
ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์, [อ่านแล้ว 502 ครั้ง], 22/10/2018 09:38 AM
Total 1087 Record
« Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP