หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมัลชั่น, [อ่านแล้ว 459 ครั้ง], 10/09/2018 11:05 AM
ฝึกอบรมจำนวน 32 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 478 ครั้ง], 10/09/2018 10:59 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 423 ครั้ง], 10/09/2018 10:56 AM
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ, [อ่านแล้ว 628 ครั้ง], 30/08/2018 09:07 AM
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นสมาชิกสมาคมปรับปรุงพันธุ์, [อ่านแล้ว 598 ครั้ง], 30/08/2018 09:03 AM
ปิดถนนหน้าคณะศิลปศาสตร์เพื่อจัดโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์, [อ่านแล้ว 525 ครั้ง], 30/08/2018 08:59 AM
ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์, [อ่านแล้ว 542 ครั้ง], 29/08/2018 03:26 PM
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2561, [อ่านแล้ว 545 ครั้ง], 28/08/2018 09:45 AM
ขอแจ้งรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ที่พร้อมให้บริการแก่บุคลากร , [อ่านแล้ว 534 ครั้ง], 28/08/2018 09:41 AM
ขอแจ้งเวียนนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2562-2563, [อ่านแล้ว 456 ครั้ง], 27/08/2018 10:21 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม, [อ่านแล้ว 442 ครั้ง], 27/08/2018 10:17 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น, [อ่านแล้ว 442 ครั้ง], 27/08/2018 10:12 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 54 เรื่อง, [อ่านแล้ว 518 ครั้ง], 27/08/2018 09:59 AM
การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 396 ครั้ง], 24/08/2018 11:35 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 เรื่อง, [อ่านแล้ว 414 ครั้ง], 24/08/2018 11:31 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานถังปฏิกรณ์ชีวภาพ, [อ่านแล้ว 427 ครั้ง], 24/08/2018 11:27 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ, [อ่านแล้ว 441 ครั้ง], 24/08/2018 11:27 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่องวัดก๊าชชีวมวล, [อ่านแล้ว 440 ครั้ง], 10/08/2018 11:03 AM
ขอเชิญทำบุญผ้าป่า โครงการปันทรัพย์คนละนิด ให้ชีวิตแก่น้องนันทบุรีฯ, [อ่านแล้ว 486 ครั้ง], 10/08/2018 10:59 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ, [อ่านแล้ว 438 ครั้ง], 8/08/2018 10:09 AM
Total 1096 Record
« Previous 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP