หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018, [อ่านแล้ว 402 ครั้ง], 19/06/2018 11:47 AM
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนา, [อ่านแล้ว 422 ครั้ง], 18/06/2018 11:15 AM
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข, [อ่านแล้ว 414 ครั้ง], 18/06/2018 11:08 AM
เอกสารเวียในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 408 ครั้ง], 18/06/2018 11:04 AM
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ "วันดินโลก รวมศาสตร์ของพี่ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่่อต้าการแปรสภาพเป็นทะเลทราย, [อ่านแล้ว 401 ครั้ง], 15/06/2018 10:37 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เรื่อง, [อ่านแล้ว 417 ครั้ง], 14/06/2018 03:21 PM
แจ้งแผนการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่, [อ่านแล้ว 453 ครั้ง], 13/06/2018 03:23 PM
ขอเชิญทดสอบสมรรถภาพทางกาย, [อ่านแล้ว 422 ครั้ง], 13/06/2018 02:36 PM
ประกาศเรื่อง มาตรการกลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 462 ครั้ง], 8/06/2018 09:37 AM
ประกาศเรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 437 ครั้ง], 7/06/2018 02:20 PM
การเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา, [อ่านแล้ว 386 ครั้ง], 7/06/2018 01:31 PM
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล, [อ่านแล้ว 387 ครั้ง], 6/06/2018 08:55 AM
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 409 ครั้ง], 5/06/2018 04:01 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 เรื่อง, [อ่านแล้ว 419 ครั้ง], 5/06/2018 03:57 PM
ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ, [อ่านแล้ว 383 ครั้ง], 5/06/2018 03:55 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 482 ครั้ง], 31/05/2018 04:47 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน, [อ่านแล้ว 418 ครั้ง], 31/05/2018 04:40 PM
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว, [อ่านแล้ว 396 ครั้ง], 31/05/2018 04:38 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย, [อ่านแล้ว 471 ครั้ง], 31/05/2018 04:20 PM
รับสมัครเข้าฝึกอบรมเรื่อง "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ", [อ่านแล้ว 453 ครั้ง], 31/05/2018 04:14 PM
Total 1085 Record
« Previous 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP