หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญร่วมอบรมจำนวน 6 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 375 ครั้ง], 12/06/2019 11:53 AM
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ, [อ่านแล้ว 368 ครั้ง], 12/06/2019 11:49 AM
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการทำหมันและฉีดวัคซีน ฟรี, [อ่านแล้ว 363 ครั้ง], 10/06/2019 09:25 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น(QGIS)", [อ่านแล้ว 419 ครั้ง], 5/06/2019 11:27 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 382 ครั้ง], 5/06/2019 11:22 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรม, [อ่านแล้ว 433 ครั้ง], 5/06/2019 11:19 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ, [อ่านแล้ว 408 ครั้ง], 5/06/2019 11:08 AM
การผลิตและจำหน่ายชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 390 ครั้ง], 30/05/2019 09:39 AM
สวทช.ขอความอนุเคราะห์อาจารย์์ตอบแบบสอบถาม, [อ่านแล้ว 397 ครั้ง], 30/05/2019 09:34 AM
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์์, [อ่านแล้ว 431 ครั้ง], 28/05/2019 11:17 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 493 ครั้ง], 28/05/2019 10:27 AM
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ, [อ่านแล้ว 517 ครั้ง], 28/05/2019 10:24 AM
ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร, [อ่านแล้ว 464 ครั้ง], 28/05/2019 10:21 AM
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ " รุ่นที่ 10, [อ่านแล้ว 364 ครั้ง], 23/05/2019 10:04 AM
แจ้งการปิดให้บริการ, [อ่านแล้ว 346 ครั้ง], 23/05/2019 09:57 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 365 ครั้ง], 23/05/2019 09:37 AM
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการ, [อ่านแล้ว 370 ครั้ง], 23/05/2019 09:35 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความเห็นรต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง พืชสมุนไพแห้ง เล่ม 3: ประเภทดอกและพืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 4: ประเภทผลและเมล็ด, [อ่านแล้ว 394 ครั้ง], 22/05/2019 02:48 PM
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดานางพยอม บุญมั่น, [อ่านแล้ว 391 ครั้ง], 22/05/2019 11:46 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP