หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
แก้ไขแบบสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนรัฐบาล, [อ่านแล้ว 546 ครั้ง], 5/06/2015 10:25 AM
ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์, [อ่านแล้ว 612 ครั้ง], 22/05/2015 10:35 AM
ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 616 ครั้ง], 22/05/2015 10:33 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ ครั้งที่ 13, [อ่านแล้ว 786 ครั้ง], 12/05/2015 09:33 AM
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 598 ครั้ง], 30/04/2015 04:31 PM
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติ ครม., [อ่านแล้ว 631 ครั้ง], 20/04/2015 02:23 PM
แบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหม, [อ่านแล้ว 641 ครั้ง], 17/04/2015 09:49 AM
ตรวจสุขภาพประจำปี 2558, [อ่านแล้ว 622 ครั้ง], 8/04/2015 03:10 PM
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43, [อ่านแล้ว 631 ครั้ง], 8/04/2015 01:12 PM
คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, [อ่านแล้ว 660 ครั้ง], 3/04/2015 01:56 PM
คำสั่งรักษาราชการ, [อ่านแล้ว 565 ครั้ง], 3/04/2015 01:36 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 573 ครั้ง], 3/04/2015 01:17 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 537 ครั้ง], 3/04/2015 01:14 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 511 ครั้ง], 3/04/2015 01:13 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 498 ครั้ง], 3/04/2015 01:10 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 494 ครั้ง], 3/04/2015 01:07 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 470 ครั้ง], 3/04/2015 01:05 PM
กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558, [อ่านแล้ว 562 ครั้ง], 27/03/2015 09:49 AM
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 522 ครั้ง], 20/03/2015 03:46 PM
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล, [อ่านแล้ว 510 ครั้ง], 20/03/2015 10:04 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP