หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 483 ครั้ง], 3/04/2015 01:13 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 467 ครั้ง], 3/04/2015 01:10 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 465 ครั้ง], 3/04/2015 01:07 PM
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 443 ครั้ง], 3/04/2015 01:05 PM
กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558, [อ่านแล้ว 531 ครั้ง], 27/03/2015 09:49 AM
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 495 ครั้ง], 20/03/2015 03:46 PM
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล, [อ่านแล้ว 483 ครั้ง], 20/03/2015 10:04 AM
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น, [อ่านแล้ว 516 ครั้ง], 20/03/2015 09:47 AM
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี, [อ่านแล้ว 492 ครั้ง], 20/03/2015 09:23 AM
ประกาศและคำสั่งกันเกราเกมส์, [อ่านแล้ว 545 ครั้ง], 19/03/2015 02:24 PM
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า, [อ่านแล้ว 581 ครั้ง], 19/03/2015 01:47 PM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 527 ครั้ง], 17/03/2015 11:20 AM
โครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน, [อ่านแล้ว 536 ครั้ง], 9/03/2015 11:11 AM
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ", [อ่านแล้ว 571 ครั้ง], 3/03/2015 10:50 AM
โครงการพัฒนาอาจารย์, [อ่านแล้ว 590 ครั้ง], 2/03/2015 10:04 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ, [อ่านแล้ว 664 ครั้ง], 2/03/2015 10:01 AM
ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีในการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558, [อ่านแล้ว 637 ครั้ง], 10/02/2015 03:16 PM
กิจกรรมในงานเกษตรอีสานใต้ระหว่างวันที่ 6-15 ก.พ.58, [อ่านแล้ว 704 ครั้ง], 2/02/2015 01:34 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตรายการวีดีทัศน์", [อ่านแล้ว 551 ครั้ง], 2/02/2015 01:33 PM
ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ, [อ่านแล้ว 556 ครั้ง], 2/02/2015 01:31 PM
Total 1085 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP