หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

กรรมการประจำคณะ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีภาควิชาสัตวศาสตร์
2รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองคณบดีฝ่ายวิชาการสาขาวิชาประมง
3ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนสาขาวิชาประมง
4ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมภาควิชาสัตวศาสตร์
5ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สาขาวิชาประมง
6ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ภาควิชาพืชไร่
8ดร.นิมมานรดี พรหมทองหัวหน้าภาควิชาพืชสวนภาควิชาพืชสวน
9ดร.นพพร ตันติศิรินทร์หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ภาควิชาสัตวศาสตร์
10รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาสัตวศาสตร์
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP