หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

กรรมการประจำคณะ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีภาควิชาสัตวศาสตร์
2รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองคณบดีฝ่ายวิชาการสาขาวิชาประมง
3ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมภาควิชาสัตวศาสตร์
4ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สาขาวิชาประมง
5ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริหัวหน้าภาควิชาพืชไร่, (รักษาราชการแทน)ภาควิชาพืชไร่
7ดร.นิมมานรดี พรหมทองหัวหน้าภาควิชาพืชสวนภาควิชาพืชสวน
8ดร.นพพร ตันติศิรินทร์หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาสัตวศาสตร์
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP