หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอการสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเชิญเข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งชาติ/สตรีตัวอย่างแห่งปี/องค์กรดีเด่นแ่ห่งปี ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 194 ครั้ง], 17/08/2021 04:56 PM
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ Plagiarism Tools แบบออนไลน์, [อ่านแล้ว 197 ครั้ง], 17/08/2021 04:50 PM
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), [อ่านแล้ว 174 ครั้ง], 17/08/2021 02:04 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564, [อ่านแล้ว 218 ครั้ง], 11/08/2021 04:13 PM
ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลก MOU คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 185 ครั้ง], 11/08/2021 02:01 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564-2565 , [อ่านแล้ว 201 ครั้ง], 9/08/2021 02:28 PM
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564, [อ่านแล้ว 223 ครั้ง], 5/08/2021 04:01 PM
แจ้งปิดให้บริหารโรงอาหารกลาง 2, [อ่านแล้ว 182 ครั้ง], 2/08/2021 03:44 PM
ขอยกเลิกกิจกรรมพิธีเปิดป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 144 ครั้ง], 27/07/2021 04:23 PM
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวของเดือน กรกฎาคม 2564, [อ่านแล้ว 174 ครั้ง], 23/07/2021 11:25 AM
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 22, [อ่านแล้ว 208 ครั้ง], 22/07/2021 04:14 PM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ, [อ่านแล้ว 205 ครั้ง], 21/07/2021 03:18 PM
ขอประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร 5 หลักสูตร , [อ่านแล้ว 172 ครั้ง], 20/07/2021 10:50 AM
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม /R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU-KM Fair 2021, [อ่านแล้ว 171 ครั้ง], 16/07/2021 03:04 PM
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 211 ครั้ง], 14/07/2021 11:36 AM
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 190 ครั้ง], 9/07/2021 03:15 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564, [อ่านแล้ว 192 ครั้ง], 12/07/2021 10:07 AM
ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดการหลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 11, [อ่านแล้ว 231 ครั้ง], 7/07/2021 03:40 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและส่งผลงานวิจัยในงานสัมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 234 ครั้ง], 7/07/2021 03:33 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ, [อ่านแล้ว 176 ครั้ง], 7/07/2021 11:45 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP