หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวของเดือน กรกฎาคม 2564, [อ่านแล้ว 153 ครั้ง], 23/07/2021 11:25 AM
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 22, [อ่านแล้ว 185 ครั้ง], 22/07/2021 04:14 PM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ, [อ่านแล้ว 186 ครั้ง], 21/07/2021 03:18 PM
ขอประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร 5 หลักสูตร , [อ่านแล้ว 153 ครั้ง], 20/07/2021 10:50 AM
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม /R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU-KM Fair 2021, [อ่านแล้ว 150 ครั้ง], 16/07/2021 03:04 PM
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 192 ครั้ง], 14/07/2021 11:36 AM
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 172 ครั้ง], 9/07/2021 03:15 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564, [อ่านแล้ว 172 ครั้ง], 12/07/2021 10:07 AM
ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดการหลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 11, [อ่านแล้ว 209 ครั้ง], 7/07/2021 03:40 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและส่งผลงานวิจัยในงานสัมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 209 ครั้ง], 7/07/2021 03:33 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ, [อ่านแล้ว 152 ครั้ง], 7/07/2021 11:45 AM
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงา, [อ่านแล้ว 124 ครั้ง], 2/07/2021 03:48 PM
ขอความร่วมมือดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ , [อ่านแล้ว 203 ครั้ง], 2/07/2021 11:53 AM
ขอรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มปลากัด, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 1/07/2021 03:45 PM
ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย(บริจาคโดย รศ.ณรงค์ หุตานุวัตร), [อ่านแล้ว 234 ครั้ง], 1/07/2021 11:02 AM
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540, [อ่านแล้ว 156 ครั้ง], 29/06/2021 12:03 PM
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอาคารศูนย์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์, [อ่านแล้ว 159 ครั้ง], 29/06/2021 11:15 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร, [อ่านแล้ว 137 ครั้ง], 29/06/2021 10:59 AM
ประชาสัมพันธ์งดจ่ายประปาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 145 ครั้ง], 25/06/2021 10:31 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, [อ่านแล้ว 163 ครั้ง], 24/06/2021 10:47 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP