หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6), [อ่านแล้ว 185 ครั้ง], 5/10/2021 03:15 PM
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 231 ครั้ง], 5/10/2021 02:59 PM
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 256, [อ่านแล้ว 168 ครั้ง], 1/10/2021 04:31 PM
ประชาสัมพันธ์แผนวิสาหกิจ อพวช.ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2565-2569), [อ่านแล้ว 159 ครั้ง], 1/10/2021 04:30 PM
ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ, [อ่านแล้ว 156 ครั้ง], 1/10/2021 04:28 PM
รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 161 ครั้ง], 1/10/2021 04:27 PM
การขอผ่อนผันเงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564, [อ่านแล้ว 168 ครั้ง], 1/10/2021 11:59 AM
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง มาตฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ เเละการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติโดยใช้ESPRel chac, [อ่านแล้ว 188 ครั้ง], 27/09/2021 04:43 PM
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ YLG Trading Challenge 2021Z, [อ่านแล้ว 308 ครั้ง], 23/09/2021 04:37 PM
ผลการศึกษาโครงการ วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดฯ, [อ่านแล้ว 199 ครั้ง], 23/09/2021 04:23 PM
ขอเชิญร่วมงาน AgTech Connext Demo Day, [อ่านแล้ว 200 ครั้ง], 15/09/2021 11:50 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะ ประจำเดือนกันยายน 64, [อ่านแล้ว 193 ครั้ง], 14/09/2021 09:31 AM
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, [อ่านแล้ว 170 ครั้ง], 14/09/2021 09:25 AM
ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการต่างๆของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว, [อ่านแล้ว 190 ครั้ง], 7/09/2021 10:54 AM
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน(การสั่งจองซื้อสินค้าแบบออนไลน์), [อ่านแล้ว 218 ครั้ง], 6/09/2021 03:43 PM
ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน, [อ่านแล้ว 240 ครั้ง], 6/09/2021 09:20 AM
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยฯ, [อ่านแล้ว 213 ครั้ง], 6/09/2021 09:14 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ดทคโนโลยีและนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 201 ครั้ง], 2/09/2021 03:32 PM
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต, [อ่านแล้ว 218 ครั้ง], 30/08/2021 04:30 PM
ขอประชาสัมพันธ์งานก้าวพอดี 2564, [อ่านแล้ว 233 ครั้ง], 27/08/2021 09:12 AM
Total 1092 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP