หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขออนุเคราะห์ผู้บริหาร บุคลากร ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น "อนาคตภาคเกษตรไทย", [อ่านแล้ว 273 ครั้ง], 3/12/2020 10:45 AM
ประชาสัมพันธ์อบรมการรู้สารสนเทศ, [อ่านแล้ว 296 ครั้ง], 3/12/2020 10:33 AM
ขอให้แจ้งรายชื่อคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562, [อ่านแล้ว 284 ครั้ง], 30/11/2020 02:26 PM
ขอเชิญร่วมงานการจัดงาน "OCN Services Sharing 2021", [อ่านแล้ว 288 ครั้ง], 30/11/2020 02:19 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ, [อ่านแล้ว 272 ครั้ง], 30/11/2020 02:15 PM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ, [อ่านแล้ว 302 ครั้ง], 13/11/2020 02:41 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8, [อ่านแล้ว 298 ครั้ง], 13/11/2020 02:40 PM
การจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในหน่วยงาน, [อ่านแล้ว 307 ครั้ง], 9/11/2020 01:57 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพาชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 293 ครั้ง], 6/11/2020 02:21 PM
ขอประชาสัมพันธ์ , [อ่านแล้ว 315 ครั้ง], 21/10/2020 10:38 AM
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์, [อ่านแล้ว 351 ครั้ง], 28/09/2020 01:47 PM
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2563, [อ่านแล้ว 384 ครั้ง], 28/09/2020 01:44 PM
กำชับการขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ , [อ่านแล้ว 321 ครั้ง], 1/09/2020 09:26 AM
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน, [อ่านแล้ว 346 ครั้ง], 26/08/2020 03:28 PM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 355 ครั้ง], 26/08/2020 02:54 PM
หนังสือเรื่อง ไตรโคเดอร์มา : เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช, [อ่านแล้ว 393 ครั้ง], 24/08/2020 11:03 AM
ประชาสัมพันธ์การอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์", [อ่านแล้ว 325 ครั้ง], 7/08/2020 04:17 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ, [อ่านแล้ว 319 ครั้ง], 6/08/2020 11:43 AM
ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจ้ยแห่งชาติ 2563 (Thailand ResearchExpo 2020), [อ่านแล้ว 320 ครั้ง], 20/07/2020 09:55 AM
วันฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 303 ครั้ง], 14/07/2020 09:58 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP