หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
กำชับการขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ , [อ่านแล้ว 327 ครั้ง], 1/09/2020 09:26 AM
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน, [อ่านแล้ว 353 ครั้ง], 26/08/2020 03:28 PM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 363 ครั้ง], 26/08/2020 02:54 PM
หนังสือเรื่อง ไตรโคเดอร์มา : เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช, [อ่านแล้ว 400 ครั้ง], 24/08/2020 11:03 AM
ประชาสัมพันธ์การอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์", [อ่านแล้ว 332 ครั้ง], 7/08/2020 04:17 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ, [อ่านแล้ว 326 ครั้ง], 6/08/2020 11:43 AM
ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจ้ยแห่งชาติ 2563 (Thailand ResearchExpo 2020), [อ่านแล้ว 326 ครั้ง], 20/07/2020 09:55 AM
วันฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 310 ครั้ง], 14/07/2020 09:58 AM
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน, [อ่านแล้ว 410 ครั้ง], 30/03/2020 03:09 PM
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนดยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 30/03/2020 03:06 PM
อบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การประชุม การสื่อสารออนไลน์, [อ่านแล้ว 388 ครั้ง], 17/03/2020 03:15 PM
อบรมเรื่อง การเป็นอาจารย์ทีปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล, [อ่านแล้ว 425 ครั้ง], 9/03/2020 10:51 AM
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายธรรม เรื่อง การจัดการกับการขัดแย้ง, [อ่านแล้ว 344 ครั้ง], 9/03/2020 10:48 AM
มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตตกรรม, [อ่านแล้ว 353 ครั้ง], 9/03/2020 10:44 AM
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลก, [อ่านแล้ว 330 ครั้ง], 4/03/2020 09:18 AM
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14, [อ่านแล้ว 361 ครั้ง], 2/03/2020 04:02 PM
ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [อ่านแล้ว 319 ครั้ง], 21/02/2020 02:39 PM
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 404 ครั้ง], 21/02/2020 02:16 PM
รับสมัครอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รอบที่ 1, [อ่านแล้ว 401 ครั้ง], 21/02/2020 02:10 PM
ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 366 ครั้ง], 19/02/2020 10:07 AM
Total 1093 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP