หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 377 ครั้ง], 21/02/2020 02:16 PM
รับสมัครอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รอบที่ 1, [อ่านแล้ว 375 ครั้ง], 21/02/2020 02:10 PM
ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 312 ครั้ง], 19/02/2020 10:07 AM
ขอเชิญร่วมโครงการเทศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก, [อ่านแล้ว 312 ครั้ง], 19/02/2020 10:04 AM
ขอเชิญอบรมสัมมนาจำนวน 7 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 308 ครั้ง], 19/02/2020 09:57 AM
แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เรื่องกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง, [อ่านแล้ว 305 ครั้ง], 19/02/2020 09:56 AM
แจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรอิสานใต้ ประจำปี 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด), [อ่านแล้ว 453 ครั้ง], 5/02/2020 12:01 PM
แจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรอิสานใต้ ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 311 ครั้ง], 5/02/2020 11:43 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 356 ครั้ง], 3/02/2020 09:41 AM
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 307 ครั้ง], 27/01/2020 10:06 AM
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณืผุ่นละอองขนาดเล็ก, [อ่านแล้ว 288 ครั้ง], 27/01/2020 09:59 AM
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563, [อ่านแล้ว 275 ครั้ง], 27/01/2020 09:55 AM
ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7", [อ่านแล้ว 330 ครั้ง], 21/01/2020 10:16 AM
ขอเชิญรับฟังบรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะสู่ความสำเร็จ, [อ่านแล้ว 287 ครั้ง], 21/01/2020 10:11 AM
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่ โดยไม่ถือเป็นการขาดงานราชการ, [อ่านแล้ว 272 ครั้ง], 21/01/2020 10:00 AM
ขอรับความเห็นต่อ "ร่าง แผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2563-2564 และ 2565-2569 และขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างแผนกลุย, [อ่านแล้ว 277 ครั้ง], 20/01/2020 10:45 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 318 ครั้ง], 7/01/2020 10:24 AM
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน, [อ่านแล้ว 316 ครั้ง], 7/01/2020 10:21 AM
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 322 ครั้ง], 7/01/2020 10:15 AM
แจ้งวันและเวลาเปิดให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ, [อ่านแล้ว 328 ครั้ง], 16/12/2019 09:58 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP