หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญอบรมหลักสูตร AUN-QA Internal Assersor Refresh, [อ่านแล้ว 242 ครั้ง], 18/05/2021 10:16 AM
เลื่อนวันประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17, [อ่านแล้ว 214 ครั้ง], 14/05/2021 01:28 PM
ประชาสัมพันธ์การบูรณะศาลพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 227 ครั้ง], 30/04/2021 10:09 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 256 ครั้ง], 30/04/2021 10:02 AM
ขอเชิญรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์", [อ่านแล้ว 224 ครั้ง], 30/04/2021 09:59 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15, [อ่านแล้ว 271 ครั้ง], 25/03/2021 04:41 PM
แจ้งผลรับรองผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ จากกรมปศุสัตว์, [อ่านแล้ว 361 ครั้ง], 23/03/2021 10:21 AM
ขอเชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตร "การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร" , [อ่านแล้ว 313 ครั้ง], 23/03/2021 10:15 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, [อ่านแล้ว 482 ครั้ง], 23/03/2021 10:12 AM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร, [อ่านแล้ว 240 ครั้ง], 22/03/2021 11:21 AM
ขอเชิญยื่นเสนองานจ้างบรรยายทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 285 ครั้ง], 11/03/2021 11:19 AM
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กำหนดเกณฑ์การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ, [อ่านแล้ว 256 ครั้ง], 3/03/2021 10:48 AM
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว, [อ่านแล้ว 259 ครั้ง], 25/02/2021 10:58 AM
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 ครั้งที่ 16, [อ่านแล้ว 280 ครั้ง], 25/02/2021 10:55 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส, [อ่านแล้ว 283 ครั้ง], 25/02/2021 10:50 AM
สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น พ.ศ.2563, [อ่านแล้ว 411 ครั้ง], 29/12/2020 10:29 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการว่ิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตรการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.8, [อ่านแล้ว 361 ครั้ง], 29/12/2020 10:24 AM
สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ การงดใช้บริการธุรกรรมเงินสด-เงินโอน, [อ่านแล้ว 312 ครั้ง], 22/12/2020 02:07 PM
ประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 415 ครั้ง], 8/12/2020 11:16 AM
ประชาสัมพันธ์ศูนย์สัตวทดลองเพื่องานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 333 ครั้ง], 8/12/2020 10:49 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP