หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร, [อ่านแล้ว 221 ครั้ง], 22/03/2021 11:21 AM
ขอเชิญยื่นเสนองานจ้างบรรยายทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 267 ครั้ง], 11/03/2021 11:19 AM
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กำหนดเกณฑ์การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ, [อ่านแล้ว 238 ครั้ง], 3/03/2021 10:48 AM
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว, [อ่านแล้ว 240 ครั้ง], 25/02/2021 10:58 AM
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 ครั้งที่ 16, [อ่านแล้ว 262 ครั้ง], 25/02/2021 10:55 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส, [อ่านแล้ว 257 ครั้ง], 25/02/2021 10:50 AM
สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น พ.ศ.2563, [อ่านแล้ว 391 ครั้ง], 29/12/2020 10:29 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการว่ิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตรการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.8, [อ่านแล้ว 336 ครั้ง], 29/12/2020 10:24 AM
สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ การงดใช้บริการธุรกรรมเงินสด-เงินโอน, [อ่านแล้ว 291 ครั้ง], 22/12/2020 02:07 PM
ประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 398 ครั้ง], 8/12/2020 11:16 AM
ประชาสัมพันธ์ศูนย์สัตวทดลองเพื่องานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 315 ครั้ง], 8/12/2020 10:49 AM
ขออนุเคราะห์ผู้บริหาร บุคลากร ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น "อนาคตภาคเกษตรไทย", [อ่านแล้ว 254 ครั้ง], 3/12/2020 10:45 AM
ประชาสัมพันธ์อบรมการรู้สารสนเทศ, [อ่านแล้ว 278 ครั้ง], 3/12/2020 10:33 AM
ขอให้แจ้งรายชื่อคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562, [อ่านแล้ว 264 ครั้ง], 30/11/2020 02:26 PM
ขอเชิญร่วมงานการจัดงาน "OCN Services Sharing 2021", [อ่านแล้ว 271 ครั้ง], 30/11/2020 02:19 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ, [อ่านแล้ว 253 ครั้ง], 30/11/2020 02:15 PM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ, [อ่านแล้ว 283 ครั้ง], 13/11/2020 02:41 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8, [อ่านแล้ว 276 ครั้ง], 13/11/2020 02:40 PM
การจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในหน่วยงาน, [อ่านแล้ว 285 ครั้ง], 9/11/2020 01:57 PM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพาชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 274 ครั้ง], 6/11/2020 02:21 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP