หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565-2567, [อ่านแล้ว 81 ครั้ง], 30/05/2022 12:24 PM
แจ้งงดให้บริการสำนักงานเลขานุการเป็นการชั่วคราว_เภสัชศาสตร์, [อ่านแล้ว 89 ครั้ง], 27/05/2022 10:15 AM
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 25/05/2022 04:58 PM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7, [อ่านแล้ว 80 ครั้ง], 19/05/2022 04:41 PM
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, [อ่านแล้ว 104 ครั้ง], 19/05/2022 04:33 PM
ขยายเวลาการรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4Th Internation Coference on Agriculture and Agro-Industry 2022(ICAAI2022), [อ่านแล้ว 111 ครั้ง], 19/05/2022 04:22 PM
กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565, [อ่านแล้ว 127 ครั้ง], 11/05/2022 02:54 PM
ขอความอนุุเคราะห์กระจายข่าวทุนวิจัยที่สหราชอาณาจักรจากบริติชเคาซิล women in STEM สำหรับสตรีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [อ่านแล้ว 122 ครั้ง], 10/05/2022 03:18 PM
แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน, [อ่านแล้ว 135 ครั้ง], 10/05/2022 03:09 PM
ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว_สำนักวิทยบริการ, [อ่านแล้ว 95 ครั้ง], 10/05/2022 02:55 PM
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, [อ่านแล้ว 90 ครั้ง], 10/05/2022 01:25 PM
ขอแจ้งการดำเนินการในโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี, [อ่านแล้ว 101 ครั้ง], 27/04/2022 04:56 PM
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสนับสนุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ และกิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก, [อ่านแล้ว 123 ครั้ง], 25/04/2022 01:56 PM
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนา Talk Series#1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์:ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง", [อ่านแล้ว 110 ครั้ง], 22/04/2022 04:48 PM
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 117 ครั้ง], 21/04/2022 10:53 AM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ "International Seminar on Sustainable Food System in Southeast Asia under and beyond COVID-19 : Policy Evidence and , [อ่านแล้ว 147 ครั้ง], 21/04/2022 10:14 AM
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 563/2565, [อ่านแล้ว 108 ครั้ง], 19/04/2022 09:54 AM
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัทดั๊กคิง จำกัด, [อ่านแล้ว 113 ครั้ง], 12/04/2022 10:00 AM
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวของเดือน เมษายน 2565, [อ่านแล้ว 109 ครั้ง], 12/04/2022 09:38 AM
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, [อ่านแล้ว 130 ครั้ง], 8/04/2022 10:09 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP