หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค., [อ่านแล้ว 100 ครั้ง], 17/06/2022 03:19 PM
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU KM FAIR 2022, [อ่านแล้ว 164 ครั้ง], 16/06/2022 01:47 PM
การพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมและสมควรที่จะได้รับรับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 115 ครั้ง], 15/06/2022 01:35 PM
ประชาสัมพันธ์_ขอเชิญเข้าร่วมงาน 6 MICE Career Day 2022, [อ่านแล้ว 118 ครั้ง], 9/06/2022 04:19 PM
ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีออมทรัพย์-บัตร ATM_บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสรรพสิทธิ์, [อ่านแล้ว 114 ครั้ง], 9/06/2022 09:47 AM
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะประจำปี 2565 "Thailand Smart city Expo 2022", [อ่านแล้ว 118 ครั้ง], 8/06/2022 04:48 PM
ประชาสัมพันธ์_การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3, [อ่านแล้ว 114 ครั้ง], 6/06/2022 10:10 AM
บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง:การพัฒนาคนตลอดช่วงวัย (จากเด็กปฐมวัย สู่วัยผู้สูงอายุ), [อ่านแล้ว 119 ครั้ง], 31/05/2022 09:43 AM
ขอเชิญร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเทศกาลช็อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 5, [อ่านแล้ว 151 ครั้ง], 31/05/2022 09:33 AM
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565-2567, [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 30/05/2022 12:24 PM
แจ้งงดให้บริการสำนักงานเลขานุการเป็นการชั่วคราว_เภสัชศาสตร์, [อ่านแล้ว 106 ครั้ง], 27/05/2022 10:15 AM
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 118 ครั้ง], 25/05/2022 04:58 PM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7, [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 19/05/2022 04:41 PM
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, [อ่านแล้ว 122 ครั้ง], 19/05/2022 04:33 PM
ขยายเวลาการรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4Th Internation Coference on Agriculture and Agro-Industry 2022(ICAAI2022), [อ่านแล้ว 131 ครั้ง], 19/05/2022 04:22 PM
กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565, [อ่านแล้ว 147 ครั้ง], 11/05/2022 02:54 PM
ขอความอนุุเคราะห์กระจายข่าวทุนวิจัยที่สหราชอาณาจักรจากบริติชเคาซิล women in STEM สำหรับสตรีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [อ่านแล้ว 146 ครั้ง], 10/05/2022 03:18 PM
แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน, [อ่านแล้ว 154 ครั้ง], 10/05/2022 03:09 PM
ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว_สำนักวิทยบริการ, [อ่านแล้ว 113 ครั้ง], 10/05/2022 02:55 PM
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, [อ่านแล้ว 109 ครั้ง], 10/05/2022 01:25 PM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP