หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6 กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-R, [อ่านแล้ว 117 ครั้ง], 8/04/2022 09:42 AM
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunnan Academy Agricultural Sciences:YAAS), [อ่านแล้ว 220 ครั้ง], 8/04/2022 09:35 AM
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ มอบ.วิจัย 16, [อ่านแล้ว 123 ครั้ง], 4/04/2022 10:21 AM
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ , [อ่านแล้ว 143 ครั้ง], 1/04/2022 10:14 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 215 ครั้ง], 1/04/2022 10:10 AM
ประชาสัมพันธ์การจัดหาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 11/03/2022 09:34 AM
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง, [อ่านแล้ว 119 ครั้ง], 10/03/2022 01:14 PM
กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2565, [อ่านแล้ว 129 ครั้ง], 7/03/2022 02:25 PM
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี, [อ่านแล้ว 132 ครั้ง], 23/02/2022 02:38 PM
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษา, [อ่านแล้ว 135 ครั้ง], 23/02/2022 02:28 PM
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 162 ครั้ง], 15/02/2022 09:37 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหนะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565, [อ่านแล้ว 149 ครั้ง], 14/02/2022 11:33 AM
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565, [อ่านแล้ว 164 ครั้ง], 18/01/2022 10:23 AM
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, [อ่านแล้ว 152 ครั้ง], 18/01/2022 10:08 AM
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 160 ครั้ง], 18/01/2022 10:02 AM
การประชุมพบปะผู้แทนคณะกรรมการสรรหากับผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 152 ครั้ง], 17/01/2022 08:27 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนมกราคม 2565, [อ่านแล้ว 143 ครั้ง], 14/01/2022 02:28 PM
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) : แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk: HR) , [อ่านแล้ว 138 ครั้ง], 12/01/2022 12:02 PM
ขอประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมไทยสู้โควิด, [อ่านแล้ว 118 ครั้ง], 7/01/2022 11:46 AM
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ, [อ่านแล้ว 127 ครั้ง], 4/01/2022 09:35 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP