หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและส่งผลงานวิจัยในงานสัมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 238 ครั้ง], 7/07/2021 03:33 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ, [อ่านแล้ว 180 ครั้ง], 7/07/2021 11:45 AM
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงา, [อ่านแล้ว 146 ครั้ง], 2/07/2021 03:48 PM
ขอความร่วมมือดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ , [อ่านแล้ว 226 ครั้ง], 2/07/2021 11:53 AM
ขอรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มปลากัด, [อ่านแล้ว 158 ครั้ง], 1/07/2021 03:45 PM
ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย(บริจาคโดย รศ.ณรงค์ หุตานุวัตร), [อ่านแล้ว 262 ครั้ง], 1/07/2021 11:02 AM
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540, [อ่านแล้ว 179 ครั้ง], 29/06/2021 12:03 PM
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอาคารศูนย์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์, [อ่านแล้ว 189 ครั้ง], 29/06/2021 11:15 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร, [อ่านแล้ว 160 ครั้ง], 29/06/2021 10:59 AM
ประชาสัมพันธ์งดจ่ายประปาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 169 ครั้ง], 25/06/2021 10:31 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, [อ่านแล้ว 185 ครั้ง], 24/06/2021 10:47 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, [อ่านแล้ว 163 ครั้ง], 24/06/2021 10:47 AM
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 , [อ่านแล้ว 180 ครั้ง], 24/06/2021 10:40 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถของผู้ออกข้อสอบ , [อ่านแล้ว 173 ครั้ง], 24/06/2021 10:39 AM
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 , [อ่านแล้ว 211 ครั้ง], 24/06/2021 10:35 AM
แจ้งแนวทางการงาน Account Zoom แบบมีลิขสิทธิ์และ Google Meet Teaching and Learning Upgrade , [อ่านแล้ว 168 ครั้ง], 24/06/2021 10:34 AM
รายงานการเนินงานของสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 , [อ่านแล้ว 165 ครั้ง], 24/06/2021 10:32 AM
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะฯ เดือนมิถุนายน 2564, [อ่านแล้ว 180 ครั้ง], 10/06/2021 11:27 AM
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 177 ครั้ง], 24/05/2021 02:36 PM
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส), [อ่านแล้ว 196 ครั้ง], 24/05/2021 11:00 AM
Total 1087 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP