หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ, [อ่านแล้ว 171 ครั้ง], 4/01/2022 09:35 AM
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy), [อ่านแล้ว 182 ครั้ง], 4/01/2022 09:31 AM
แจ้งแผนการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเขตการศึกษา, [อ่านแล้ว 179 ครั้ง], 17/12/2021 10:41 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2564, [อ่านแล้ว 188 ครั้ง], 13/12/2021 02:53 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมและแข่งทักษะวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ระดับชาติ สำหรับนักศึกษาป, [อ่านแล้ว 192 ครั้ง], 13/12/2021 09:47 AM
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๑) : มาตรการปลอดภั, [อ่านแล้ว 211 ครั้ง], 30/11/2021 03:43 PM
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 , [อ่านแล้ว 217 ครั้ง], 24/11/2021 03:48 PM
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 180 ครั้ง], 23/11/2021 04:33 PM
ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุย, [อ่านแล้ว 203 ครั้ง], 18/11/2021 11:49 AM
แจ้งงดการให้บริการเป็นการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 243 ครั้ง], 18/11/2021 11:45 AM
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย , [อ่านแล้ว 202 ครั้ง], 17/11/2021 03:00 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 215 ครั้ง], 17/11/2021 02:57 PM
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ TOEIC นอกศูนย์สอบในเดือนพฤศจิกายน 2564 ของศูนย์สอบ CPA (Thailand), [อ่านแล้ว 202 ครั้ง], 17/11/2021 10:18 AM
ขอประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3, [อ่านแล้ว 187 ครั้ง], 15/11/2021 10:08 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564, [อ่านแล้ว 179 ครั้ง], 15/11/2021 10:02 AM
การประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเษกษา, [อ่านแล้ว 216 ครั้ง], 25/10/2021 10:39 AM
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารแผนที่เอกสารแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 225 ครั้ง], 25/10/2021 10:25 AM
ขอเชิญทูลเกล้าถวายฯ สิ่งของในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563, [อ่านแล้ว 192 ครั้ง], 25/10/2021 10:05 AM
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาส่วนกลาง, [อ่านแล้ว 260 ครั้ง], 18/10/2021 10:46 AM
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 195 ครั้ง], 18/10/2021 10:36 AM
Total 1097 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP