หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 18/10/2021 10:06 AM
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, [อ่านแล้ว 173 ครั้ง], 7/10/2021 10:48 AM
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 , [อ่านแล้ว 141 ครั้ง], 6/10/2021 10:44 AM
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน), [อ่านแล้ว 160 ครั้ง], 5/10/2021 03:59 PM
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6), [อ่านแล้ว 154 ครั้ง], 5/10/2021 03:15 PM
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 198 ครั้ง], 5/10/2021 02:59 PM
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 256, [อ่านแล้ว 143 ครั้ง], 1/10/2021 04:31 PM
ประชาสัมพันธ์แผนวิสาหกิจ อพวช.ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2565-2569), [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 1/10/2021 04:30 PM
ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 1/10/2021 04:28 PM
รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 1/10/2021 04:27 PM
การขอผ่อนผันเงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564, [อ่านแล้ว 143 ครั้ง], 1/10/2021 11:59 AM
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง มาตฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ เเละการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติโดยใช้ESPRel chac, [อ่านแล้ว 158 ครั้ง], 27/09/2021 04:43 PM
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ YLG Trading Challenge 2021Z, [อ่านแล้ว 276 ครั้ง], 23/09/2021 04:37 PM
ผลการศึกษาโครงการ วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดฯ, [อ่านแล้ว 174 ครั้ง], 23/09/2021 04:23 PM
ขอเชิญร่วมงาน AgTech Connext Demo Day, [อ่านแล้ว 169 ครั้ง], 15/09/2021 11:50 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะ ประจำเดือนกันยายน 64, [อ่านแล้ว 169 ครั้ง], 14/09/2021 09:31 AM
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, [อ่านแล้ว 146 ครั้ง], 14/09/2021 09:25 AM
ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการต่างๆของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว, [อ่านแล้ว 164 ครั้ง], 7/09/2021 10:54 AM
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน(การสั่งจองซื้อสินค้าแบบออนไลน์), [อ่านแล้ว 192 ครั้ง], 6/09/2021 03:43 PM
ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน, [อ่านแล้ว 213 ครั้ง], 6/09/2021 09:20 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP