หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 หลักสูตรกาจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs o, [อ่านแล้ว 87 ครั้ง], 9/09/2022 02:02 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLo, [อ่านแล้ว 85 ครั้ง], 9/09/2022 01:53 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก, [อ่านแล้ว 93 ครั้ง], 9/09/2022 11:42 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 82 ครั้ง], 9/09/2022 11:36 AM
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 102 ครั้ง], 7/09/2022 04:55 PM
ขอเชิญร่วมงานก้าวพอดี พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Brght Leap Forward 2022:Transfoming Thailand Towards Sustainable Growth), [อ่านแล้ว 98 ครั้ง], 7/09/2022 04:44 PM
ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hispitality Thailand 2022, [อ่านแล้ว 88 ครั้ง], 7/09/2022 04:38 PM
ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารที่สำคัญเพื่อการขับเคลื่อน Work-based Education, [อ่านแล้ว 107 ครั้ง], 7/09/2022 04:34 PM
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่, [อ่านแล้ว 96 ครั้ง], 29/08/2022 04:39 PM
ขอส่งประกาศ ครั้งที่ 2 เรื่องการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 , [อ่านแล้ว 107 ครั้ง], 29/08/2022 04:24 PM
ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 115 ครั้ง], 29/08/2022 04:19 PM
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 128 ครั้ง], 22/08/2022 04:33 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 , [อ่านแล้ว 146 ครั้ง], 11/08/2022 01:22 PM
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4, [อ่านแล้ว 133 ครั้ง], 9/08/2022 12:00 PM
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย ปี 2565 รุ่นที่ 2, [อ่านแล้ว 154 ครั้ง], 4/08/2022 09:32 AM
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" รุ่นที่ 10-15, [อ่านแล้ว 136 ครั้ง], 4/08/2022 09:23 AM
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 90 พ, [อ่านแล้ว 111 ครั้ง], 3/08/2022 03:25 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการ"เทคนิคการออมเงินอย่างมืออาชีพ", [อ่านแล้ว 113 ครั้ง], 3/08/2022 03:14 PM
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 115 ครั้ง], 2/08/2022 03:47 PM
ประชาสัมพันธ์หนังสือ The Founder เล่ม 2, [อ่านแล้ว 95 ครั้ง], 2/08/2022 03:39 PM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP