หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย, [อ่านแล้ว 94 ครั้ง], 26/09/2022 10:19 AM
เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector, [อ่านแล้ว 88 ครั้ง], 22/09/2022 03:29 PM
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7", [อ่านแล้ว 79 ครั้ง], 22/09/2022 03:18 PM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกาารสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน มุ่งสู่ Resilient City -วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ผ่านระบบ , [อ่านแล้ว 85 ครั้ง], 16/09/2022 03:44 PM
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมนโยบายการประมงแห่งชาติ, [อ่านแล้ว 86 ครั้ง], 16/09/2022 03:18 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่(ทวบทวน), [อ่านแล้ว 81 ครั้ง], 14/09/2022 09:46 AM
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมในการประชุม NAPA 2022, [อ่านแล้ว 87 ครั้ง], 14/09/2022 09:41 AM
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Skill Mapping, [อ่านแล้ว 78 ครั้ง], 12/09/2022 11:58 AM
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอนิเมชั่น (Animation) ในหัวข้อ ออมกับ กอช.มีแต่ได้, [อ่านแล้ว 61 ครั้ง], 12/09/2022 11:51 AM
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (University Transformation) รุ่นที่ 1, [อ่านแล้ว 72 ครั้ง], 12/09/2022 11:38 AM
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10", [อ่านแล้ว 62 ครั้ง], 12/09/2022 11:18 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 หลักสูตรกาจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs o, [อ่านแล้ว 70 ครั้ง], 9/09/2022 02:02 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLo, [อ่านแล้ว 69 ครั้ง], 9/09/2022 01:53 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก, [อ่านแล้ว 77 ครั้ง], 9/09/2022 11:42 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 65 ครั้ง], 9/09/2022 11:36 AM
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 85 ครั้ง], 7/09/2022 04:55 PM
ขอเชิญร่วมงานก้าวพอดี พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Brght Leap Forward 2022:Transfoming Thailand Towards Sustainable Growth), [อ่านแล้ว 82 ครั้ง], 7/09/2022 04:44 PM
ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hispitality Thailand 2022, [อ่านแล้ว 73 ครั้ง], 7/09/2022 04:38 PM
ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารที่สำคัญเพื่อการขับเคลื่อน Work-based Education, [อ่านแล้ว 86 ครั้ง], 7/09/2022 04:34 PM
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่, [อ่านแล้ว 77 ครั้ง], 29/08/2022 04:39 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP