หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 17, [อ่านแล้ว 104 ครั้ง], 2/11/2022 03:58 PM
การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุค, [อ่านแล้ว 106 ครั้ง], 2/11/2022 03:52 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 105 ครั้ง], 26/10/2022 04:58 PM
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10, [อ่านแล้ว 114 ครั้ง], 12/10/2022 10:32 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและส่งผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชากานานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3, [อ่านแล้ว 117 ครั้ง], 12/10/2022 10:28 AM
รายงาน ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, [อ่านแล้ว 114 ครั้ง], 11/10/2022 02:09 PM
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว, [อ่านแล้ว 106 ครั้ง], 11/10/2022 02:02 PM
เปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบ, [อ่านแล้ว 125 ครั้ง], 4/10/2022 04:34 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี2565 (Trade and Development Regional Forum 2022, [อ่านแล้ว 101 ครั้ง], 4/10/2022 03:44 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย, [อ่านแล้ว 113 ครั้ง], 26/09/2022 10:19 AM
เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector, [อ่านแล้ว 101 ครั้ง], 22/09/2022 03:29 PM
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7", [อ่านแล้ว 94 ครั้ง], 22/09/2022 03:18 PM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกาารสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน มุ่งสู่ Resilient City -วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ผ่านระบบ , [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 16/09/2022 03:44 PM
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมนโยบายการประมงแห่งชาติ, [อ่านแล้ว 104 ครั้ง], 16/09/2022 03:18 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่(ทวบทวน), [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 14/09/2022 09:46 AM
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมในการประชุม NAPA 2022, [อ่านแล้ว 103 ครั้ง], 14/09/2022 09:41 AM
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Skill Mapping, [อ่านแล้ว 91 ครั้ง], 12/09/2022 11:58 AM
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอนิเมชั่น (Animation) ในหัวข้อ ออมกับ กอช.มีแต่ได้, [อ่านแล้ว 76 ครั้ง], 12/09/2022 11:51 AM
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (University Transformation) รุ่นที่ 1, [อ่านแล้ว 87 ครั้ง], 12/09/2022 11:38 AM
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10", [อ่านแล้ว 79 ครั้ง], 12/09/2022 11:18 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP