หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 144 ครั้ง], 27/02/2023 04:03 PM
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในกิจกรรม ThaiLand Research Expo & Symposium 2023, [อ่านแล้ว 109 ครั้ง], 27/02/2023 09:54 AM
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 102 ครั้ง], 27/02/2023 09:54 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 86 ครั้ง], 24/02/2023 04:47 PM
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Private Sector Contribution to Climate Change Adaptation in Thailand, [อ่านแล้ว 88 ครั้ง], 20/02/2023 11:50 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 14, [อ่านแล้ว 80 ครั้ง], 20/02/2023 11:46 AM
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบการฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 85 ครั้ง], 27/01/2023 04:24 PM
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน, [อ่านแล้ว 83 ครั้ง], 27/01/2023 04:20 PM
ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2550, [อ่านแล้ว 71 ครั้ง], 27/01/2023 04:17 PM
ร่างกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ..., [อ่านแล้ว 68 ครั้ง], 27/01/2023 04:16 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 , [อ่านแล้ว 83 ครั้ง], 27/01/2023 02:27 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566, [อ่านแล้ว 52 ครั้ง], 27/01/2023 02:23 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566, [อ่านแล้ว 63 ครั้ง], 27/01/2023 02:16 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566, [อ่านแล้ว 51 ครั้ง], 27/01/2023 02:14 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566, [อ่านแล้ว 54 ครั้ง], 27/01/2023 02:10 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566, [อ่านแล้ว 50 ครั้ง], 27/01/2023 02:07 PM
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566, [อ่านแล้ว 59 ครั้ง], 27/01/2023 02:03 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566, [อ่านแล้ว 53 ครั้ง], 27/01/2023 01:59 PM
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27, [อ่านแล้ว 61 ครั้ง], 25/01/2023 04:26 PM
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ, [อ่านแล้ว 55 ครั้ง], 20/01/2023 03:56 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP