หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม, [อ่านแล้ว 58 ครั้ง], 8/02/2024 09:50 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 145 ครั้ง], 8/12/2023 09:31 AM
ประชุาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ, [อ่านแล้ว 145 ครั้ง], 8/12/2023 09:29 AM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 7/12/2023 04:37 PM
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี_ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี , [อ่านแล้ว 191 ครั้ง], 17/11/2023 10:24 AM
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี_ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี , [อ่านแล้ว 111 ครั้ง], 17/11/2023 10:24 AM
ประชาสัมพันธ์งาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14, [อ่านแล้ว 176 ครั้ง], 6/11/2023 11:12 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8", [อ่านแล้ว 215 ครั้ง], 6/11/2023 11:08 AM
ขอประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 157 ครั้ง], 24/10/2023 01:20 PM
ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 12 th The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024), [อ่านแล้ว 182 ครั้ง], 24/10/2023 11:34 AM
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, [อ่านแล้ว 128 ครั้ง], 19/10/2023 05:49 PM
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 125 ครั้ง], 19/10/2023 05:45 PM
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567, [อ่านแล้ว 184 ครั้ง], 19/10/2023 05:43 PM
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 23, [อ่านแล้ว 117 ครั้ง], 19/10/2023 05:41 PM
ประชาสัมพันธ์การให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ, [อ่านแล้ว 94 ครั้ง], 19/10/2023 05:38 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2566, [อ่านแล้ว 100 ครั้ง], 10/10/2023 03:36 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น, [อ่านแล้ว 122 ครั้ง], 6/10/2023 09:31 AM
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษาส่วนกลาง, [อ่านแล้ว 124 ครั้ง], 5/10/2023 02:15 PM
ขอเชิญทำเเบบสำรวจการจัดทำประชาพิจารณ์ ร่างหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไข สามารถ ควบคุมวิเคราะห์ตจามมาตรฐานISO/IEC 17024, [อ่านแล้ว 127 ครั้ง], 5/10/2023 02:11 PM
ประกาศการขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, [อ่านแล้ว 121 ครั้ง], 4/10/2023 01:53 PM
Total 1097 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP