หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอแจ้งกฏหมายใหม่ที่ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565, [อ่านแล้ว 60 ครั้ง], 6/12/2022 10:39 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13, [อ่านแล้ว 71 ครั้ง], 29/11/2022 03:20 PM
ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุย, [อ่านแล้ว 75 ครั้ง], 25/11/2022 10:30 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา" รุ่นที่ 1, [อ่านแล้ว 72 ครั้ง], 23/11/2022 10:02 AM
ขอประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 80 ครั้ง], 21/11/2022 04:06 PM
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 72 ครั้ง], 18/11/2022 03:45 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภาายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 87 ครั้ง], 18/11/2022 03:41 PM
ขอความประชาสัมพันธ์ "การให้บริการการจัดการตัวอย่างและการจัดทำข้อมูลพรรณไม้น้ำหรือเครื่องยา", [อ่านแล้ว 75 ครั้ง], 14/11/2022 03:39 PM
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี, [อ่านแล้ว 81 ครั้ง], 14/11/2022 02:54 PM
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม, [อ่านแล้ว 116 ครั้ง], 10/11/2022 10:53 AM
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม, [อ่านแล้ว 96 ครั้ง], 10/11/2022 10:22 AM
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 17, [อ่านแล้ว 90 ครั้ง], 2/11/2022 03:58 PM
การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุค, [อ่านแล้ว 92 ครั้ง], 2/11/2022 03:52 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 91 ครั้ง], 26/10/2022 04:58 PM
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10, [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 12/10/2022 10:32 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและส่งผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชากานานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3, [อ่านแล้ว 103 ครั้ง], 12/10/2022 10:28 AM
รายงาน ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 11/10/2022 02:09 PM
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว, [อ่านแล้ว 93 ครั้ง], 11/10/2022 02:02 PM
เปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบ, [อ่านแล้ว 110 ครั้ง], 4/10/2022 04:34 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี2565 (Trade and Development Regional Forum 2022, [อ่านแล้ว 86 ครั้ง], 4/10/2022 03:44 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP