หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ระหว่างวันที่ , [อ่านแล้ว 85 ครั้ง], 23/12/2022 04:37 PM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 259 ครั้ง], 22/12/2022 10:05 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 124 ครั้ง], 9/12/2022 04:04 PM
แจ้งปิดให้บริการโรงอาหารกลาง1และ2, [อ่านแล้ว 104 ครั้ง], 9/12/2022 04:04 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริการการศึกษาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใ, [อ่านแล้ว 125 ครั้ง], 7/12/2022 03:34 PM
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 104 ครั้ง], 7/12/2022 03:31 PM
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1, [อ่านแล้ว 109 ครั้ง], 6/12/2022 11:35 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 "Animal Genomics and Bioresoure for ESG & SDG Seminar, [อ่านแล้ว 101 ครั้ง], 6/12/2022 11:32 AM
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในวิถีในเมือง, [อ่านแล้ว 82 ครั้ง], 6/12/2022 10:43 AM
ขอแจ้งกฏหมายใหม่ที่ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565, [อ่านแล้ว 74 ครั้ง], 6/12/2022 10:39 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13, [อ่านแล้ว 85 ครั้ง], 29/11/2022 03:20 PM
ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุย, [อ่านแล้ว 88 ครั้ง], 25/11/2022 10:30 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา" รุ่นที่ 1, [อ่านแล้ว 86 ครั้ง], 23/11/2022 10:02 AM
ขอประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 94 ครั้ง], 21/11/2022 04:06 PM
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 86 ครั้ง], 18/11/2022 03:45 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภาายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 106 ครั้ง], 18/11/2022 03:41 PM
ขอความประชาสัมพันธ์ "การให้บริการการจัดการตัวอย่างและการจัดทำข้อมูลพรรณไม้น้ำหรือเครื่องยา", [อ่านแล้ว 90 ครั้ง], 14/11/2022 03:39 PM
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี, [อ่านแล้ว 96 ครั้ง], 14/11/2022 02:54 PM
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม, [อ่านแล้ว 130 ครั้ง], 10/11/2022 10:53 AM
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม, [อ่านแล้ว 110 ครั้ง], 10/11/2022 10:22 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP