หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, [อ่านแล้ว 54 ครั้ง], 20/01/2023 03:54 PM
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ, [อ่านแล้ว 63 ครั้ง], 18/01/2023 04:53 PM
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ", [อ่านแล้ว 63 ครั้ง], 18/01/2023 04:46 PM
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่นที่ 3, [อ่านแล้ว 59 ครั้ง], 18/01/2023 04:43 PM
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม, [อ่านแล้ว 57 ครั้ง], 18/01/2023 04:39 PM
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2566, [อ่านแล้ว 54 ครั้ง], 18/01/2023 04:36 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดงา, [อ่านแล้ว 60 ครั้ง], 12/01/2023 04:44 PM
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, [อ่านแล้ว 56 ครั้ง], 12/01/2023 04:41 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 83 ครั้ง], 12/01/2023 04:36 PM
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตราค่าบริการต่างๆ ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว, [อ่านแล้ว 58 ครั้ง], 9/01/2023 03:01 PM
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์อินเดีย-ไทย, [อ่านแล้ว 63 ครั้ง], 26/12/2022 09:48 AM
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ระหว่างวันที่ , [อ่านแล้ว 66 ครั้ง], 23/12/2022 04:37 PM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 164 ครั้ง], 22/12/2022 10:05 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 107 ครั้ง], 9/12/2022 04:04 PM
แจ้งปิดให้บริการโรงอาหารกลาง1และ2, [อ่านแล้ว 90 ครั้ง], 9/12/2022 04:04 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริการการศึกษาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใ, [อ่านแล้ว 101 ครั้ง], 7/12/2022 03:34 PM
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 84 ครั้ง], 7/12/2022 03:31 PM
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1, [อ่านแล้ว 89 ครั้ง], 6/12/2022 11:35 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 "Animal Genomics and Bioresoure for ESG & SDG Seminar, [อ่านแล้ว 83 ครั้ง], 6/12/2022 11:32 AM
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในวิถีในเมือง, [อ่านแล้ว 66 ครั้ง], 6/12/2022 10:43 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP