ShotDev.Com Tutorial

Training workshop on next generation sequencing Can Tho University 8-12 March 2017 (105 ภาพ)


International conference on conservation genetics in Mekong River Basin, Can Tho University 6-7 March 2017 (111 ภาพ)


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีนักศึกษาสมัครงาน 20 คน (11 ภาพ)


กิจกรรมบรรยายพิเศษ Food Safety: Perspective โดย Prof.Dr.Son Radu ภายใต้โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2560 (51 ภาพ)


กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น มีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ มีจำนวนผู้มาเลือกตั้ง 567 คน ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ เบอร์ 1 ได้คะแนน 240 คะแนน เบอร์ 2 ได้คะแนน 231 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 80 คะแนน และบัตรเสีย จำนวน 16 คะแนน สรุปผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2560 คือ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ (23 ภาพ)


โครงการกีฬาสามเสียม ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการเกษตร (41 ภาพ)


กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 18.30 น. มีผู้แสดงวิสัยทัศน์จำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ นักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน (14 ภาพ)


กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลืองานในฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร วิทยุสื่อสาร ฝ่ายล้างห้องน้ำ ฝ่ายรถนำชมงาน ฝ่ายดูแลผู้ประกอบการ ฝ่ายเก็บขยะ เป็นต้น (18 ภาพ)


โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงแพะเนื้อ" ณ ห้อง C201 และฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 9.00-16.30 น. (24 ภาพ)


อบรมโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจอาหาร เกิดความยั่งยืนและมั่งคั่ง "ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ รวยอย่างยั่งยืน", 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (89 ภาพ)


การอบรมเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลากัดสวยงามสำหรับกรรมการตัดสิน และ การเสวนามาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ 11 กพ 60 (48 ภาพ)


การประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี พ.ศ. 2560, 11 กุมภาพันธ์ 2560 (60 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560 (31 ภาพ)


การแข่งขันการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง" ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (24 ภาพ)


การแสดงกิจกรรมเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (29 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>