ShotDev.Com Tutorial

การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ช่วงที่ 1, 9-14 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 มกราคม 2560 (30 ภาพ)


ชุมนุมปลาสวยงาม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามงานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 (49 ภาพ)


การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (58 ภาพ)


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (64 ภาพ)


พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (75 ภาพ)


งานแถลงข่าว ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 ธันวาคม 2559 (30 ภาพ)


โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา (9 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ผู้ได้รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 ธันวาคม 2559 (49 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 ธันวาคม 2559 (50 ภาพ)


งานเลี้ยงรับรอง ผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ณ โรงแรม ยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 ธันวาคม 2559 (120 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (คร้ังที่ 1) งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 ธันวาคม 2559 (44 ภาพ)


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง UNMF โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดงนิทัศน์การความหลากหลายทางชีวภาพปลาในลุ่มน้ำโขง และ การประกวดปลากัด งานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 (38 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยวชน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2559 (93 ภาพ)


โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, 4-6 มกราคม 2560 (36 ภาพ)


นักศึกษาวิชา หลักการขยายพันธุ์พืชสวนและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ศึกษาดูงาน ทางด้านการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์เมล่อน ณ บริษัทเทพมงคลฟาร์ม อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย. 2559 (29 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>