ShotDev.Com Tutorial

กีฬาฮาเฮ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2563 (98 ภาพ)


จับรางวัล กิจกรรมฮาเฮส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2563 (80 ภาพ)


นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 21 สภาบันเข้าร่วมการแข่งขัน (31 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 พร้อมกับรับคำปรึกษาชี้แนะการจัดงานเกษตรอีสานใต้ รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านต่อไป, 3 มกราคม 2563 (38 ภาพ)


ประชุม คณะอนุกรรมการออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ตลอดจนพื้นที่การจัดงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ธันวาคม 2562 (60 ภาพ)


ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ในการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยพระตะบอง โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กรรมการคณะ คณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม, 18 ธันวาคม 2562 (148 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร เกตุงาม ดร. จรุงจิต กรุดพันธ์ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ข้าวใหม่ปลามัน” บริเวณศูนย์อาหารใต้ดิน สุนีย์เทาร์เวอร์ ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำ ข้าวเจ้าหอมวาริน ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวธัญสิริน และ พันธุ์ปลาพื้นเมืองจากนาข้าวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษาสาขาประมง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาขน (31 ภาพ)


ผู้ปกครองบัณฑิตรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2562 (22 ภาพ)


รุ่นน้องบูมให้พี่บัณฑิต ณ ลานลูกตา คณะเกษตรศาสตร์ ก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่ที่ทุ่งดาวกระจาย, งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2562 (58 ภาพ)


ภาพหมู่ ณ ทุ่งดาวกระจายคณะเกษตรศาสตร์, งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2562 (46 ภาพ)


ภาพบรรยากาศทั่วไป ณ คณะเกษตรศาสตร์, งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2562 (40 ภาพ)


UBU-ROADSHOW ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะคณาจารย์และบุคลากรคณะ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 27 พฤศจิกายน 2562 (36 ภาพ)


ปฏิบัติการประมง ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 24 พฤศจิกายน 2562 (34 ภาพ)


พิธีมอบใบประกาศในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 24 พฤศจิกายน 2562 (41 ภาพ)


ปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 23 พฤศจิกายน 2562 (63 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>