ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 112 คน (38 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนเพาะชำ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 115 คน (29 ภาพ)


อบรบเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานการเงินการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาและการเบิกจ่ายต่างๆ, 17 พฤศจิกายน 2560 (34 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและอบรมปฏิบัติการ saving species on the edge of extinction building capacity to find and protect the Mekong experiled wild life-the wonders of Mekong พนมเปญ 14-15 พย 2560 (44 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูก ที่บริษัท อุบลเวลแพค จำกัด โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ อุรัตทานนท์ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมนำดูสายการผลิต, 11 พฤศจิกายน 2560 (9 ภาพ)


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (25 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 พฤศจิกายน 2560 (25 ภาพ)


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี นายรัชนนท์ แกะมา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 8 พฤศจิกายน 2560 (45 ภาพ)


กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และต่างคณะ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 คน บริจาคได้ 88 คน, บริจาคไม่ได้ 17 คน (22 ภาพ)


โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 (17 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 113 คน (28 ภาพ)


กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์ และห้อง CTB 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ศิษย์เก่าได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษารุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้มีโอกาสรับข้อมูลทางวิชาการไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่าและนักศึกษาร่วมกิจกรรม 180 คน (52 ภาพ)


กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมบัณฑิต และแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจบ (23 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2560 (26 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (13 ภาพ)


Total 1010 Record : 68 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] Next>>