ShotDev.Com Tutorial

ผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พร้อมรับประทาน โดย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี, 16 กันยายน 2562 (18 ภาพ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กันยายน 2562 (24 ภาพ)


พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (86 ภาพ)


เสวนา พี่เล่าสู่น้องฟัง...ความฝันของฉัน โดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 สิงหาคม 2562 (37 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร, AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 4 ส.ค. 2562 (27 ภาพ)


พิธีปิดโครงการค่าย AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 4 ส.ค. 2562 (108 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะพืชสวน, AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 ส.ค. 2562 (20 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 สิงหาคม 2562 (32 ภาพ)


พิธีเปิด AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 สิงหาคม 2562 (49 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะฟาร์มสัตวศาสตร์, AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 2 ส.ค. 2562 (55 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะปฏิบัติการพืชไร่, AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 2 ส.ค. 2562 (49 ภาพ)


ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาการจัดทำร่าง รายงานการประเมินตนเอง เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx ระดับคณะ (OP, หมวด 1 2 3 และ 6), 26 กรกฎาคม 2562 (36 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเทคโนโลยีการอาหาร, FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 14 กรกฎาคม 2562 (39 ภาพ)


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 14 กรกฎาคม 2562 (89 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะปฏิบัติการพืชสวน, FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 13 กรกฎาคม 2562 (58 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>