ShotDev.Com Tutorial

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 (10 ภาพ)


โครงการฝึกอบคมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 17" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 เมษายน 2559 (42 ภาพ)


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในรายวิชา 1205362 Food Safety and Quality Assurance ณ KFC สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม, โรงงาน ธวัชฟาร์ม, เอส เอส การสุรา และโรงงาน ก.เจริญ ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2559 (63 ภาพ)


การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำกับดูแลคณะเกษตรศาสตร์ โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 มีนาคม 2559 (30 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกท่าน, 21 มีนาคม 2559 (84 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 มีนาคม 2559 (34 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ ผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 มีนาคม 2559 (78 ภาพ)


คณาจารย์สาขาวิชาประมงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม และร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 (122 ภาพ)


โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “รวมใจ ม.อุบลเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (20 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานกีฬา 3 เสียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 20กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางการเกษตร ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกว่า 130 คน (18 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงาน "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 19 กุมภาพันธ์ 2559 (26 ภาพ)


การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2559 (30 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 (ชิงชนะเลิศ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 (105 ภาพ)


การเสวนาทางวิชาการ "การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีย่อย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (105 ภาพ)


เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 (45 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>