ShotDev.Com Tutorial

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดไม้ดอกไม้ประดับ" (25 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2545 (28 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 29-31 พฤษภาคม 2545 (50 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2545 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 30 พฤษภาคม 2545 (37 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22-24 พฤษภาคม 2545 (21 ภาพ)


โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2545 (50 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและความคงอยู่ของทุ่งหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพที่ลุ่มดินทราย" (16 ภาพ)


โครงการฝึกอบรม เรื่อง "เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 เมษายน 2545 (8 ภาพ)


การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ (11 ภาพ)


งานรับปริญญาประจำปี 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2544 (6 ภาพ)


บัณฑิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย และ บัณฑิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ระดับดีเด่น, 21 มิถุนายน 2562 (8 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะฟาร์มประมง, AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 ส.ค. 2562 (22 ภาพ)


รายวิชา 1205362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป (49 ภาพ)


Total 1273 Record : 85 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85