ShotDev.Com Tutorial

ความคืบหน้าการดำเนินงาน งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 กุมภาพันธ์ 2550 (54 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มประจำปี 2550 ของนักศึกษาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ณ ฟาร์มประมง (50 ภาพ)


สัมมนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549 ณ กลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก, 26 พฤศจิกายน 2549 (44 ภาพ)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (108 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ" วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2549 (102 ภาพ)


การทำคุณประโยชน์แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 2 มิถุนายน 2549 (70 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 24 พฤษภาคม 2549 (52 ภาพ)


การประชุมเสวนา "ศักยภาพการเลี้ยงโค-กระบือ" โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์, 12 มกราคม 2549 (43 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ธันวาคม 2548 (77 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ นำโดย รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมและขอพร รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 28 ธันวาคม 2548 (38 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ โดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสวัสดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดี ม.อุบลฯ และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย, 27 ธันวาคม 2548 (20 ภาพ)


การบรรยายสรุป การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2547 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 ธันวาคม 2548 (27 ภาพ)


สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีการอาหาร แก่ คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี, 19 ธันวาคม 2548 (35 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (73 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ บริเวณอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (25 ภาพ)


Total 1331 Record : 89 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>