ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรมทั่วไป โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (35 ภาพ)


ปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (13 ภาพ)


พิธีปิดและมอบใบประกาศ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (48 ภาพ)


แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช (33 ภาพ)


ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (39 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (49 ภาพ)


ยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (25 ภาพ)


ปฏิบัติการโรคพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (7 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (56 ภาพ)


ศูนย์วิจัยและควบศัตรุพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ฯ อบรมเกษตรกร ณ บ้านสำราญ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (8 ภาพ)


โครงการอบรมการผลิตหัวเชื้อ "โตรโคเดอร์ม่า" องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ณ ศูนย์กำจัดแมลงและศัตรูพืชตำบลสระสมิง (5 ภาพ)


ศูนย์วิจัยและควบศัตรุพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ฯ อบรมเกษตรกร ณ ตำบลสาระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (10 ภาพ)


สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐใต้หวัน (12 ภาพ)


นายวิเชียร แก่นศรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2555 สาขาดนตรี-นาฏกรรม (9 ภาพ)


กิจกรรมบนเวทีกลาง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2555 (30 ภาพ)


Total 1070 Record : 72 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] Next>>