ShotDev.Com Tutorial

เสวนา:การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2555 (22 ภาพ)


การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2555 (64 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 ตุลาคม 2555 (57 ภาพ)


หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอำนวยการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 ตุลาคม 2555 (74 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ตุลาคม 2555 (82 ภาพ)


โครงการสัตวศาสตร์อาสา โดยกิจกรรมนักศึกษาร่วมบริการชุมชนให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์, 7 มกราคม 2555 (46 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน "บ้านกล้วยไม้ไทย" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (29 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (343 ภาพ)


กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมกิจการอาหารพื้นบ้าน ภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการผลิตอาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ ให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น (80 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2554 (177 ภาพ)


งานรับปริญญาบัตรประจำปี 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2554 (115 ภาพ)


งานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 ธันวาคม 2554 (111 ภาพ)


สยามคูโบต้า มอบรถพ่วงและสนับสนุนงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2554 (4 ภาพ)


การฝึกอบรม การใช้ระบบภูมิสารสนเทศชุมชนและท้องถิ่าน ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2554 (37 ภาพ)


โครงการแผ่นดินทองของแผ่นดิน พิธีมอบจักรยาน โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 จ.อุบลราชธานี และการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดสากล ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 4 พฤศจิกายน 2554 (41 ภาพ)


Total 1045 Record : 70 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>