ShotDev.Com Tutorial

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะ วิทยากร ตลอดจนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 มิถุนายน 2563 (31 ภาพ)


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าตรวจเยี่ยมจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (EdPEx) ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองอธิการบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 23 มิถุนายน 2563 (19 ภาพ)


ผู้บริหารคณะฯ นำเสนอการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีท่านอธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมวรพงษ์, 22 มิถุนายน 2563 (19 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน ดร.วรงศ์ นัยวินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ในโอกาสที่จะโอนไปปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ศก นี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 17 มิถุนายน 2563 (56 ภาพ)


โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance: EdPEx) EdPEx 200 ติดตามแผนการปฏิบัติงาน คร้้งที่ 2, 15 มิถุนายน 2563 (20 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 2.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (14 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 2.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (3 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 22 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ดี 3.36 และ 3.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม สาขาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 25 พ.ค.63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 2.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (11 ภาพ)


รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 21 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดี” 3.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (15 ภาพ)


การประชุมเพื่อวิพากย์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ และการประชุมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาชีพ ตลอดจนการร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 พฤษภาคม 2563 (20 ภาพ)


ระบบเกษียนออนไลน์สำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 คณะเกษตรศาสตร์, 15 พฤษภาคม 2563 (21 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการชั้นพืชผักปันสุขเพาะพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวจำนวนกว่า15,000ต้น แจกเกษตรกรชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยเกษตรกรรับต้นกล้า สามารถนำไปเพาะปลูกรับประทานในครัวเรือน หรือ แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านสร้างความสุขทางใจในสังคม โดยมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้ารับพันธุ์ต้นกล้าจำนวนมาก ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (20 ภาพ)


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินฯ วันที่ 14 พ.ค.63 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินวันที่ 13 พ.ค.63 (11 ภาพ)


การประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายและประสานงานเชิงรุก ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 8 พฤษภาคม2563 (22 ภาพ)


การประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤษภาคม 2563 (32 ภาพ)


Total 1331 Record : 89 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>