ShotDev.Com Tutorial

สโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานนี้มีการทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ประจำสายรหัส กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการทำนุบำรุงฯ “ต้นไม้ของพ่อ” ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 27 ต้น ชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 23 ต้น และทองกวาว 6 ต้น บริเวณพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 (25 ภาพ)


โครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ และกีฬาฮาเฮ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ,โซนสระน้ำข้างอาคารอุตสาหกรรมเกษตร และลานวัฒนธรรม ช่วงเย็นกิจกรรม AGGIE NIGHT ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ ฝึกความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 658 คน (62 ภาพ)


การนำเสนองานวิจัย ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต กรุดพันธ์ การประชุมนานาชาติ The Annual Meeting of the Asian Society of Ichthyologists-ASI 2017 22-24 สิงหาคม 2560 ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (119 ภาพ)


โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี และมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน (26 ภาพ)


พูดส่งเสริมการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (14 ภาพ)


พูดส่งเสริมการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (22 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (39 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (36 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (33 ภาพ)


การประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (38 ภาพ)


การประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (62 ภาพ)


บรรยากาศทั่วไป ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (42 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ช่วงที่1 (กิจกรรมดำนา) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 417 คน (24 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 17-18 สิงหาคม 2560 (20 ภาพ)


ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์, 17 สิงหาคม 2560 (15 ภาพ)


Total 920 Record : 62 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>>