ShotDev.Com Tutorial

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สินค้าค้าเกษตรออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 คณะเกษตรศาสตร์, 14-15 มีนาคม 2563 (44 ภาพ)


อบรม การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 13 มีนาคม 2563 (46 ภาพ)


โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 (51 ภาพ)


โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สวนไม้ผลและฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 (35 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาโทและเอก) และสาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (ปริญญาโท) ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (6 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม, ศาลตายาย ที่อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 21 กุมภาพันธ์ 2563 (30 ภาพ)


การมอบโล่ห์และทุนการศึกษาจากพลังเทพร่วมกับคาราวานไก่ชนออนทัวร์ โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (18 ภาพ)


การประกวดนวัตกรรมผลิตฑ์อาหาร ปีที่ 12 รอบรองชนะเลิศ UBU-FoSTAT, Food Innovation Contest 2020 (North East Region) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (175 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี AG MUSIC AWARD รอบชิงชนะเลิศ งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (103 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ อาจารย์คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การประมง พร้อมคณาจารย์ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ และประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ในอนาคต, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (29 ภาพ)


บรรยายกาศงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (62 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ และนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Beppu University เข้าร่วมกิจกรรม (66 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดวาดภาพหัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (36 ภาพ)


การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (103 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี AG MUSIC AWARD งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 13 กุมภาพันธ์ 2563 (80 ภาพ)


Total 1316 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>