ShotDev.Com Tutorial

รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กรกฎาคม 2559 (33 ภาพ)


พิธีปิดการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น ให้กับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว (29 พค -10 กค 59) ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการ (35 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นไม้ของพ่อ ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล้ยอุบลราชธานี (35 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Farmer Livelihood Development NGO in Phnom Penh (FLD TUNKAKSEKOR Company Limited) ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 11 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานกิจการภายในของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน ซึ่งได้จัดให้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวงพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิรินทิพย์ บุญมี ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย (24 ภาพ)


คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนด้านวิจัย ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กรกฎาคม 2559 (12 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านปะจิต นอระแสง รองผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก อาจารย์ คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และคณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว นอกจากนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสักเปิดสอนระดับอนุปริญญา สาขาพืชศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ และ ประมง 1 กค 59 (44 ภาพ)


ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ "ระดับดีเด่น" สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (5 ภาพ)


การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 15 – 17 มิ.ย. 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (148 ภาพ)


สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ “Modern Thai Health Food” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ กล่าวคือ รอบแรก (มีผู้ส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประมาณ 36 สถาบัน) และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ทีม Kan Krao มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2016 และ ProPak Asia (9 ภาพ)


คณาจารย์สาขาวิชาประมง นักวิชาการ และ ลูกจ้างฟาร์มประมง ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ประมงหมู่บ้าน: รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมดำเนินงาน และมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน (104 ภาพ)


วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 13 มิถุนายน 2559 (36 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้นักวิชาการไทยด้านสุกรได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยจากประเทศสหราชอาณาจักร โครงการดังกล่าวนอกจากการจัด Workshop ในประเทศไทย ยังมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการที่ University of Edinburgh, Scotland โดยมีนักวิจัยไทยจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน (11 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (The Best Paper Award) ในสาขา Rheological Properties จากการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Rheological Properties of Yanang Gum" ในการประชุมนานาชาติ 2nd International Conference on Food Properties (ICFP 2016) ณ โรงแรม Anantara Riverside Resort กรุงเทพฯ, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2559 (2 ภาพ)


การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพินิจ กังวานกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ คุณณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี กรมประมง ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาประมง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร (29 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 29 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2559 โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (28 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>