ShotDev.Com Tutorial

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557, 3 สิงหาคม 2558 (8 ภาพ)


กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาความเป็นผู้นำ โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (118 ภาพ)


โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ร.ร.บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค นิสิต นักศึกษามีโอกาสเสริมสร้างทักษะทางด้านการเกษตรและความสามัคคีในหมู่นิสิต นักศึกษาเกษตร และฝึกประสบการณ์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่จะออกไปรับใช้ช่วยเหลือสังคมในอนาคต และเป็นการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม (265 ภาพ)


การเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาจากโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (UBU ASEAN Youth Leadership Development Camp 2015) โดยได้มีนักศึกษาจาก The University of Danang, Kontom Campus และ The University of Danang, College of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-11.30 น. (72 ภาพ)


รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ชื่อผลงาน เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเส้นกวยจั๊บที่มีลักษณะเหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปสะดวกต่อการบริโภค มีคุณภาพการทำสุกที่ดีกว่า ระยะเวลาใช้ทำให้สุกต่ำกว่าเส้นแห้งในท้องตลาด ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป, 24 กรกฎาคม 2558 (4 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ให้แก่เกษตรกร”จำนวน 25 ราย โดยฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช พร้อมกับจัดแสดงแมลงตัวห้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (25 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5202 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฏระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี (26 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2558”โดยมี นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เปิดงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรกร จากตำบลโนนสมบูรณ์ รวมประมาณ 350 คน (12 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 20 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (11 ภาพ)


สาขาวิชาประมงและสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง ได้อบรมหัวข้อ Aquaponic system ให้กับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 31 คน จาก Faculty of Agriculture and Rural Development, University of Management and Economics, Cambodia ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ ในช่วงวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 โดยมีงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการประสานงานตลอดการอบรม (87 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บรรยายให้ความรู้และจัดแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (12 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นไม้ของพ่อ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (37 ภาพ)


โครงการแลกปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมกิจกรรมคือ Ms. Nadine B. Coronado จาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ, และ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ (4 ภาพ)


ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม "ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์" ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 9 , 2 กรกฎาคม 2558 (21 ภาพ)


การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 มิถุนายน 2558 (96 ภาพ)


Total 1111 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>