ShotDev.Com Tutorial

ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากกรรมการผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 (15 ภาพ)


สอบสัมภาษณ์โควต้าทั่วไปเกษตรศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กันยายน 2558 (17 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จ. นครราชสีมา 2-4 กันยายน 2558 (3 ภาพ)


สาขาวิชาประมงได้จัดงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มประมง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมงานในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 (24 ภาพ)


หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 สิงหาคม 2558 (42 ภาพ)


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 สิงหาคม 2558 (71 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2558 (188 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17-18 สิงหาคม 2558 (เพิ่มเติม), 18 สิงหาคม 2558 (31 ภาพ)


พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2558 (87 ภาพ)


การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2558 (7 ภาพ)


สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น28) นักศึกษามีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้น้องใหม่สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ และมีการทำบุญตักบาตร ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเกษศตรศาสตร์ รวมถึงการมีจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ (24 ภาพ)


โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม (15 ภาพ)


โครงการ “มือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปีการศึกษา 2558” จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (21 ภาพ)


โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้่องต้น, 7 สิงหาคม 2558 (45 ภาพ)


การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557, 3 สิงหาคม 2558 (8 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>