ShotDev.Com Tutorial

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ และนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Beppu University เข้าร่วมกิจกรรม (66 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดวาดภาพหัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (36 ภาพ)


การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (103 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี AG MUSIC AWARD งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 13 กุมภาพันธ์ 2563 (80 ภาพ)


ประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เบญจมาศ, กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวน้ำหอม)งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ หน้าห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (53 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไปงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (105 ภาพ)


ฝึกอบรม “ความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสายลมร้อนแห่งการพัฒนาลุ่มน้ำโขง” ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 10 กุมภาพันธ์ 2563 (52 ภาพ)


ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 10 กุมภาพันธ์ 2563 (24 ภาพ)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ธุรกิจโคเนื้อและการจัดการด้านอาหาร ณ อุทยานวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์, 10 กุมภาพันธ์ 2563 (34 ภาพ)


พลังเทพร่วมกับคาราวานไก่ชนออนทัวร์ จัดกิจกรรม "ไก่ชนสร้างฝัน รวมพลังสร้างสรรค์ไก่ชนไทย-ลาว" ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 (25 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี AG MUSIC AWARD งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 10 กุมภาพันธ์ 2563 (74 ภาพ)


การจัดฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ และการสัมมนา โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานเกษตรอีสานใต้ 2563, 10 กุมภาพันธ์ 2563 (85 ภาพ)


บรรยายกาศบริเวณ โซนเครื่องจักรกล ซีพี เบทาโกร ต้นไม้สินค้าเบ็ดเตล็ด ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 9 กุมภาพันธ์ 2563 (77 ภาพ)


บรรยายกาศบริเวณลานกังหันช่วงค่ำ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 9 กุมภาพันธ์ 2563 (27 ภาพ)


สานฝันสู่ดาวรุ่ง ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทอายุ 15 ปีขึ้นไป งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 8 กุมภาพันธ์ 2563 (55 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>