ShotDev.Com Tutorial

ภาพหมู่ ณ ทุ่งดาวกระจายคณะเกษตรศาสตร์, งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2562 (46 ภาพ)


ภาพบรรยากาศทั่วไป ณ คณะเกษตรศาสตร์, งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2562 (40 ภาพ)


UBU-ROADSHOW ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะคณาจารย์และบุคลากรคณะ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 27 พฤศจิกายน 2562 (36 ภาพ)


ปฏิบัติการประมง ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 24 พฤศจิกายน 2562 (34 ภาพ)


พิธีมอบใบประกาศในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 24 พฤศจิกายน 2562 (41 ภาพ)


ปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 23 พฤศจิกายน 2562 (63 ภาพ)


ปฏิบัติการพืชสวน ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 23 พฤศจิกายน 2562 (53 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 22 พฤศจิกายน 2562 (26 ภาพ)


ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 22 พฤศจิกายน 2562 (51 ภาพ)


ปฏิบัติการพืชไร่ ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม Farm & Food Camp ประจำปีการศึกษา 2563, 22 พฤศจิกายน 2562 (57 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 พฤศจิกายน 2562 (77 ภาพ)


รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์งาและนักศึกษาสาขาพืชไร่ แพ็คเมล็ดพันธุ์งาดำจำนวน1,000 ถุงและ มอบให้ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอันดับต่อไป, 30 ตุลาคม 2562 (36 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิมยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาประมง ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดาจำนวน 15000 ตัวให้ตัวแทนชาวบ้านบ้งมั่ง ต โพธิ์ใหญ่ อ วารินชำราบ จ อุบล บ้านบ้งมั่งได้ถูกน้ำท่วมที่นาและบ่อปลาเสียหายจำนวนมาก (31 ภาพ)


การประชุมประธานฝ่าย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ตุลาคม 2562 (20 ภาพ)


การประชุมคณะทำงาน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ตุลาคม 2562 (44 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>