ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์, 17 กุมภาพันธ์ 2557 (27 ภาพ)


การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (60 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน บัวสวย เทียนงาม ยางนา อาชีวเกษตรแฟร์ 57 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2557 (14 ภาพ)


สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2556 (0 ภาพ)


การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในต่างประเทศ โดย อ.ชัยวุฒิ และ อ.จรุงจิต กรุดพันธ์ ณ. การประชุม ASIAN FISH BIODIVERSITY CONFERENCE (98 ภาพ)


201402140916 (98 ภาพ)


การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1, 13 กุมภาพันธ์ 2557 (6 ภาพ)


บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมงได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานเสวนาวิชาการที่คณะ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (5 ภาพ)


การเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา เกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือของ สพร. ภายใต้โครงการ "การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา" ระยะเว (13 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, 29 มกราคม 2557 (13 ภาพ)


กีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (47 ภาพ)


สัมมนาสัญจรเรื่อง "การปรับปรุงพันธุ์สุกรของไทย" ตอน "ทันพันธุกรรม ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง" (25 ภาพ)


การสำรวจพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง ของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, 18 มกราคม 2557 (92 ภาพ)


ศึกษาดูงานสาขาวิชาประมง ณ เขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 18 มกราคม 2557 (92 ภาพ)


งานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2557 และรับน้องสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 25 (34 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] 65 [ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>