ShotDev.Com Tutorial

คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงาน "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 19 กุมภาพันธ์ 2559 (26 ภาพ)


การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2559 (30 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 (ชิงชนะเลิศ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 (105 ภาพ)


การเสวนาทางวิชาการ "การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีย่อย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (105 ภาพ)


เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 (45 ภาพ)


โครงการบริการวิชาการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรีแนวใหม่เพื่อยืดอายุการรักษา" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (134 ภาพ)


โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ก.พ. 259 (108 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับ รองผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก ผู้อำนวยการและบุคลากรวิทยากสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิขาการระหว่างวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (14 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะเนื้อ ณ ห้อง slop คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 (61 ภาพ)


การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 (62 ภาพ)


การแสดงหมอลำแชมป์ภาคอีสาน ลีโอเบียร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 (42 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 (71 ภาพ)


คาราวานไก่ชนออนทัวร์ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 (79 ภาพ)


การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 (10 ภาพ)


กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 (40 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>