ShotDev.Com Tutorial

โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558 (75 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557" (55 ภาพ)


พิธีเปิด กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (109 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (73 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 18 กุมพาพันธ์ 2558 (29 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 14 กุมภาพันธ์ 2558 (106 ภาพ)


การประชุมติดตามผลการจัดงาน "เกษตรอีสานใต้ 2558" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (32 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดปลากัด โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (6 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดวาดภาพ โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (12 ภาพ)


การเข้าค่ายวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ภาพ)


การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 (32 ภาพ)


ผลการประกวดและมอบรางวัล การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 (74 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (55 ภาพ)


การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (71 ภาพ)


การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น-แห้ง ระดับประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (85 ภาพ)


Total 1113 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>