ShotDev.Com Tutorial

ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ "ระดับดีเด่น" สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (5 ภาพ)


การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 15 – 17 มิ.ย. 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (148 ภาพ)


สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ “Modern Thai Health Food” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ กล่าวคือ รอบแรก (มีผู้ส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประมาณ 36 สถาบัน) และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ทีม Kan Krao มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2016 และ ProPak Asia (9 ภาพ)


คณาจารย์สาขาวิชาประมง นักวิชาการ และ ลูกจ้างฟาร์มประมง ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ประมงหมู่บ้าน: รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมดำเนินงาน และมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน (104 ภาพ)


วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 13 มิถุนายน 2559 (36 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้นักวิชาการไทยด้านสุกรได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยจากประเทศสหราชอาณาจักร โครงการดังกล่าวนอกจากการจัด Workshop ในประเทศไทย ยังมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการที่ University of Edinburgh, Scotland โดยมีนักวิจัยไทยจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน (11 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (The Best Paper Award) ในสาขา Rheological Properties จากการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Rheological Properties of Yanang Gum" ในการประชุมนานาชาติ 2nd International Conference on Food Properties (ICFP 2016) ณ โรงแรม Anantara Riverside Resort กรุงเทพฯ, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2559 (2 ภาพ)


การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพินิจ กังวานกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ คุณณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี กรมประมง ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาประมง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร (29 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 29 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2559 โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (28 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ เปิดอบรมโครงการ “การฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น” ให้กับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และนักวิชาการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 29 พค.-10 กค. 59 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (29 ภาพ)


วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 (18 ภาพ)


พิธีปิดโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 (142 ภาพ)


แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช, การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเม็ดเลือดปลาและเม็ดเลือดกุ้ง ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤษภาคม 2559 (51 ภาพ)


การประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (20 ภาพ)


ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2559 (69 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>