ShotDev.Com Tutorial

โครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ (4 ภาพ)


พิธีเปิดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 (49 ภาพ)


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 (124 ภาพ)


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (36 ภาพ)


โครงการ "ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 สิงหาคม 2557 (36 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (17 ภาพ)


อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (68 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “การให้บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทคโนโลยีเหมาะสมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (49 ภาพ)


งานเลี้ยงน้ำชา ขอบคุณ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริพร เกตุงาม และคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรม ข้าวเจ้าหอมวาริน (Jasmine IR57514) (41 ภาพ)


สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรมนักศึกษารุ่นใหม่" และ "กิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น" ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 (25 ภาพ)


นายสนธยา กูลกัลยา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประมง (คปก. รุ่นที่ 14) ได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกระดูกหูของปลาทู ณ National Oceanography Center มหาวิทยาลัย Southampton โดยการสนับสนุ (6 ภาพ)


การประชุมประจำปีในโครงการ Assessing Economic and Welfare Values of Fish in the LMB ซึ่งสนับสนุนโดย ACIAR กรุงพนมเปญ, 22 กรกฎาคม 2557 (58 ภาพ)


หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ลงข่าวโครงการฝึกอบรมเกษตรกรกัมพูชา จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ (6 ภาพ)


อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ด้านผลงานวิจัยนวัตกรรม (50 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (61 ภาพ)


Total 1010 Record : 68 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] Next>>