ShotDev.Com Tutorial

Mr. Kent HORTLE พร้อมด้วย Mr. Somphone PHOMMANIVONG คณะติดตามและจัดการผลกระทบของเขื่อนดอนสะโฮงต่อปลาและการประมง สปป. ลาว บริษัท Mega First Corporation Berhad ร่วมหารือกับ ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาในอนาคต, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (7 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่เสด็จพ่อ ร.9 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ตุลาคม 2561 (93 ภาพ)


คุณ สันติภา รับงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจขายอาหารสัตว์น้ำจืด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมคณะบรรยายลักษณะงานและบุคลากรที่พึงประสงค์ของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษาภาควิชาประมง ชั้นปีที่ 4, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (24 ภาพ)


การศึกษาทักษะการออกสำรวจภาคสนามและงานในห้องปฏิบัติการ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ บ้านกุดเรือคำ หนองแสงใหญ่่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (19 ภาพ)


การศึกษาทักษะการออกสำรวจภาคสนามและงานในห้องปฏิบัติการ วิชามีนวิทยา ณ บ้านด่านใหม่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (41 ภาพ)


ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12 ภาพ)


ฯพณฯ รัฐมนตรีสำนักนายก นายออมสิน ชีวพฤกษ์ และดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด “โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” ที่บ้านวังสะแบงใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (24 ภาพ)


การมอบอุปกรณ์สำหรับจัดทำเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กที่ท่าน้ำโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (5 ภาพ)


กำหนดเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูลที่ท่าน้ำโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (9 ภาพ)


กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (62 ภาพ)


ประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (6 ภาพ)


ประชุมร่วมกับผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (7 ภาพ)


การจัดทำศูนย์เรียนรู้ปลาเสือตอลายเล็กที่โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (20 ภาพ)


การอบรมนักเรียนผู้ดูแลศูนย์เรียนการอนุรกษ์ปลาเสือตอลายเล็ก ที่โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (55 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา ผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 กันยายน 2561 (87 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>