ShotDev.Com Tutorial

คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าสักการะศาลตายาย เจ้าที่เรือนเพาะชำ เพื่อขอพรและให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 9 กุมภาพันธ์ 2562 (54 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรอีสานใต้ 2562 (15 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (45 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยออุราชธานี ณ 5204 อาคารเรียนรวม 5, 19 มกราคม 2562 (30 ภาพ)


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสภาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยระบบโควตาขยายโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 มกราคม 2562 (32 ภาพ)


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 มกราคม 2562 (128 ภาพ)


รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2562 (19 ภาพ)


ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และเรียนเชิญเป็นประธานที่ปรึกษางานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบถึงรายละเอียดการจัดงานรวมทั้งความก้าวหน้าของการเตรียมงานในครั้งนี้ (1 ภาพ)


การประชุมอนุกรรมการออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการฯ ดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 มกราคม 2562 (31 ภาพ)


คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 4 มกราคม 2562 (37 ภาพ)


การประชุมคณะทำงานฝ่ายอุทยานวิชาการ การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 มกราคม 2562 (18 ภาพ)


การประชุมกรรมการอำนวยการหน่วยงานภายนอก ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2561 (30 ภาพ)


การประชุมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 (อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2561 (25 ภาพ)


พิธีเปิดและรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 ธันวาคม 2561 (40 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>