ShotDev.Com Tutorial

ปฏิบัติการฟาร์ม ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2559 (61 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2559 (53 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2559 (47 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-27 พฤษภาคม 2559 (36 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน ปีที่ 5”, 25-26 มีนาคม 2559 (รุ่นที่1) และในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 (47 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัด และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ และการให้ (29 ภาพ)


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 พฤษภาคม 2559 (82 ภาพ)


การฝึกอบราเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 พฤษภาคม 2559 (80 ภาพ)


โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ C301คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา (19 ภาพ)


วิชาผักพื้นบ้านทัศนศึกษาบ้านโนนศรีทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี่ง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 14 พ.ค. 2559 (30 ภาพ)


โครงการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี, 6-8 พฤษภาคม 2559 (40 ภาพ)


โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ได้รับโอวาทจากอาจารย์ และบุคลากรซึ่งเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป และเพื่อให้รุ่นพี่ได้พบปะสังสรรค์กับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา (22 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 30 เมษายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5103 (38 ภาพ)


โครงการควบคุมดูและโครงการและกิจกรรมนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติถูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘, 11 – 13 มีนาคม 2559 (34 ภาพ)


งานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 เมษายน 2559 (147 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>