ShotDev.Com Tutorial

ร้อยรักดวงใจ..สายใยผูกพัน มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์ (76 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 (27 ภาพ)


เลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล พร้อมทีมบริหาร เนื่องในโอกาสที่ได้บริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา (8 ภาพ)


การประชุมกรรมการภายนอก งานเกษตรอีสานใต้ 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 23 กันยายน 2556 (27 ภาพ)


60 ปี ครูในดวงใจ มุทิตาจิต อาจารย์ปราณีต งามเสน่ห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ (54 ภาพ)


โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์สารสนเทศชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 18 กันยายน 2556 (7 ภาพ)


การสรุปผลการดำเนินงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดี โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมฟังการสรุปผลด้วย ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 17 กันยายน 2556 (19 ภาพ)


ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ร่วมประชุม TRF-DSS Conference ณ มหาวิทยาลัยนครพนม, 10-11 กันยายน 2556 (3 ภาพ)


การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (53 ภาพ)


โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กันยายน 2556 (64 ภาพ)


ผลงานผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ม.อุบลฯ โกอินเตอร์ วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณให้อาจารย์และคณะเกษตรศาสตร์ (2 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2556 (105 ภาพ)


การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์การเกษตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 (122 ภาพ)


การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัออุบลราชธานี" (48 ภาพ)


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (108 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] 69 [ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>