ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้เชิญคุณมีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน(ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 และกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"การรับประทานอาหารแบบสากล" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2 ภาพ)


การประชุมกำหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด (แขวงจำปาสัก สปป.ลาว) กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559 (38 ภาพ)


การสัมมนาถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ การวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559 (44 ภาพ)


กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 13 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล เป็นต้น (53 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มภาควิชาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (23 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนนักศึกษา และบุคคลภายนอกร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ลานหน้าห้องสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์, 21 ตุลาคม 2559 (1 ภาพ)


คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์พัฒนาเรือนเพาะชำ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (17 ภาพ)


ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีถวายอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่ง 9 นาที น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (4 ภาพ)


สรุปผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ตุลาคม 2559 (31 ภาพ)


การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 ตุลาคม 2559 (40 ภาพ)


การสัมภาษณ์คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนนายจ้าง ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558, 10 ตุลาคม 2559 (60 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (21 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (25 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม U-Place ม.อุบลฯ, 22 กันยายน 2559 (82 ภาพ)


มุทิตาคาราวะ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร, ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง, ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา และผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนากาญจน์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กันยายน 2559 (62 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>