ShotDev.Com Tutorial

ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2558 (219 ภาพ)


สาขาวิชาประมงและนักศึกษาได้ร่วมวางแผน เตรียมงาน และ แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับโรงเรียนนายมวิทยาคาร และ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 (89 ภาพ)


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 7, 11, 14 กันยายน 2558 (52 ภาพ)


ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากกรรมการผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 (15 ภาพ)


สอบสัมภาษณ์โควต้าทั่วไปเกษตรศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กันยายน 2558 (17 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จ. นครราชสีมา 2-4 กันยายน 2558 (3 ภาพ)


สาขาวิชาประมงได้จัดงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มประมง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมงานในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 (24 ภาพ)


หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 สิงหาคม 2558 (42 ภาพ)


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 สิงหาคม 2558 (71 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2558 (188 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17-18 สิงหาคม 2558 (เพิ่มเติม), 18 สิงหาคม 2558 (31 ภาพ)


พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2558 (87 ภาพ)


การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2558 (7 ภาพ)


สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น28) นักศึกษามีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้น้องใหม่สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ และมีการทำบุญตักบาตร ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเกษศตรศาสตร์ รวมถึงการมีจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ (24 ภาพ)


โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม (15 ภาพ)


Total 1113 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>