ShotDev.Com Tutorial

สวดอภิธรรมคืนแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (37 ภาพ)


พิธีรดน้ำศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์, 17 มีนาคม 2557 (29 ภาพ)


งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาพืชสวน ณ เรือนเพาะชำ (0 ภาพ)


ทัศนศึกษา การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ ประเทศเมียนมาร์, 22 กุมภาพันธ์ 2557 (99 ภาพ)


เยี่ยมชม University of Yangon ประเทศพม่า, 22 กุมภาพันธ์ 2557 (82 ภาพ)


เยี่ยมชม University of Yadanabon ประเทศเมียนมาร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557 (130 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์, 17 กุมภาพันธ์ 2557 (27 ภาพ)


การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (60 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน บัวสวย เทียนงาม ยางนา อาชีวเกษตรแฟร์ 57 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2557 (14 ภาพ)


สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2556 (0 ภาพ)


การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในต่างประเทศ โดย อ.ชัยวุฒิ และ อ.จรุงจิต กรุดพันธ์ ณ. การประชุม ASIAN FISH BIODIVERSITY CONFERENCE (98 ภาพ)


201402140916 (98 ภาพ)


การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1, 13 กุมภาพันธ์ 2557 (6 ภาพ)


บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมงได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานเสวนาวิชาการที่คณะ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (5 ภาพ)


การเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา เกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือของ สพร. ภายใต้โครงการ "การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา" ระยะเว (13 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>