ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ ดร.เรวัติ ชัยราช และขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน, 10 มิถุนายน 2557 (0 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรประเทศกัมพูชา ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (42 ภาพ)


พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (90 ภาพ)


ความรู้ ข้อคิดเห็นตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (34 ภาพ)


อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” (52 ภาพ)


การทำขนมคุกกี้ ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (36 ภาพ)


การเข้าศึกษาต่อ , โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (12 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ บรรยายกาศทั่วไป, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (78 ภาพ)


การประชุมระดมสมองของสมาชิก 4 ประเทศ เพื่อเริ่มดำเนินงานวิจัย การอนุรักษ์ปลาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ณ. เมืองเสียมราฐ กัมพูชา 27-28 พฤษภาคม 2557 (82 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์ม, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (41 ภาพ)


เทคนิคการเพาะเห็ด, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (28 ภาพ)


การเก็บรักษาตัวอย่างปลาด้วยวิธีการสทัฟ (Stuff), โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (16 ภาพ)


ปฏิบัติการกีฏวิทยา, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (8 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (45 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (34 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>